Maksupäevad: kõik kinnisvaras mudelis 730/2019

Kõige olulisem maksumaksjate maksetähtaeg on see, mis on seotud mudeliga 730, sel aastal ka eelnevalt koostatud versioonis, mida saab vaadata võrgus.

Maksupäevad: kõik kinnisvaras mudelis 730/2019

Aegumine 730

Üks olulisemaid maksumaksjate maksetähtaegu on maksudeklaratsiooni osas aegumine 730 mis on alates 2015. aastast ka eelkompileeritud kujul.
Käesolevas artiklis on kokku võetud kõik kulud, mis on seotud hoonetega ja maksudeklaratsioonis sisalduvate hoonete tulumaksudeklaratsioonidega.

Tähtaeg 730 2015: esitamiseks ja kuupäevadeks vajalikud teemad

Töötajad ja pensionärid esitavad tulumaksudeklaratsiooni 730 mudeliga, mis alates 2015. aastast võib olla ka eelnevalt koostatud versioonis, st juba maksuhalduri poolt juba valduses olevate andmete põhjal lõpetatud.

maksude tähtajad

Nad saavad seda kasutada mudel 730/2015 2014. aastal laekunud maksumaksjad:
•tööjõust saadav tulu ja töötajate sissetulekud (nt co.co.co. ja projekti töölepingud);
•tulu maalt ja hoonetest;
•kapitalitulu;
•füüsilisest isikust ettevõtja tulu, mille puhul käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrit ei nõuta (nt füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemise teenused, mida tavaliselt ei kasutata);
•erinevad sissetulekud (nt tulu maalt ja välismaal asuvatest hoonetest);
•osa tuludest, mida maksustatakse eraldi.
Erilist tähelepanu tuleb pöörata tähtajad maksumaksja 730 mudeli kohta:
•alates 15. aprillist 2015: juurdepääs ameti telemaatikateenuste kaudu eelnevalt täidetud tuludeklaratsioonile
•17. juuliks 2015: esitamine oma maksuasendajale, CAFile või 730 deklaratsiooni kvalifitseeritud spetsialistile ja ümbrikule, mis sisaldab valikut sihtkoha kohta 8, 5 ja 2 tuhande kohta IRPEF-ist või deklaratsiooni koopia kättesaamisest ja 730-3 mudeli arveldamise prospekt kinnipidaja, CAF või kvalifitseeritud spetsialisti poolt.

Aegumine 730: hoonete sissetulek

Majapidamises peatükis maksudeklaratsioonis tuleb 730. mudelis näidata tuludest, mis tulenevad hoonetest, asjakohases tabelis B. t
Eriti meil on:
- I JAGU Hoonete tulu: seda tuleb kasutada hoonete tulude deklareerimiseks ja iga kinnisvara kohta tuleb täita liin B (B1-st B8-le), näidates üüritud kinnisvara andmed, kas tulu tavapärasele maksustamisele või võimaluse korral kuiva kupongi režiim ja üüritud kinnisvara andmed (nt peamaja, vabalt kasutatavad või laenu saamiseks antud kinnisvara).
- II JAGU Andmed rendilepingute kohta: see osa tuleb täita koos rendilepingute registreerimise üksikasjadega juhul, kui on võimalik kohaldada kuiva kupongi või vähendada tulu 30% tavalise maksustamise kohaldamise korral.

Kehtivusaja lõpp 730/2015: näidatavate omadustega seotud kulud

aegumine 730

Mis puutub kinnisvarasse, siis 730 mudelis on ka mitmeid mahaarvamisi ja mahaarvamisi. Eelkõige on see pildil E Tasud ja kulud et leiame:
- hüpoteeklaenude intressi mahaarvamine peamaja ostmiseks (rida E7): esmase eluruumina kasutatavate hoonete ostulepingute puhul tuleb näidata hüpoteeklaenude indekseerimise klauslitest sõltuvad intressikulud, lisakulud ja ümberhindlusaktsiad.
- ülikooli üliõpilaste kulude mahaarvamine (rida E8-lt E12-le): tuleb märkida koodiga 18 kulud, mis on tekkinud üliõpilasele, kes on õppinud mujal kui elukohas asuvas ülikoolis, rendilõivudest, mis tulenevad lepingutest, mis on määratud või uuendatud seadusega, mis reguleerib elamute rendilepinguid või majutuslepingutega seotud tasusid, samuti õppimisõiguse asutustega määratud ülikoolide, kolledžite poolt seaduslikult tunnustatud asutustele või rendile andmisele või rendile andmisele pühendatud tasusid; kasum ja ühistud.
Mahaarvamise kasu saamiseks peab ülikool asuma vähemalt 100 kilomeetri kaugusel asuvast omavalitsusest, mis asub üliõpilase elukohajärgsest omavalitsusest ja igal juhul mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigi või mõne liikmesriigi territooriumil või mõnes muus riigis. Euroopa majanduspiirkond, millega teabevahetus on võimalik.
Mahaarvatav summa tasutakse ka siis, kui kulud on tekkinud maksust sõltuvatele pereliikmetele. Reas märgitud summa ei tohi ületada 2 633 eurot.
- üüritud eluruumide ostmise või ehitamise kulude mahaarvamine (rida E32): 2015. aasta maksutulud on rendilepingule eraldatavate eluruumide ostmise või ehitamise korral kogutulu mahaarvamine. Eelkõige puudutab toetus uute ehitiste ostu, mida müüdi 12. novembril 2014 ja mida müüvad ehitusfirmad ja ehitusühistud, hoonete renoveerimistöödel olevate eluruumide ostu. või kinnisvara ümberkorraldusfirmade ja ehitusühistute poolt ümberehitatud ja konservatiivne taastusravi või elamukinnisvaraüksuste ehitamine ehitusvaldkondadele, mis on juba maksumaksja omanduses enne töö algust või mille kohta on juba kinnitatud ehitusõigused.
- hoone restaureerimisprojektide kulude mahaarvamine (jooned E41 kuni E44): on vaja märkida 2014. või eelmistel aastatel hoonete renoveerimiseks tehtud kulutused (renoveeritud hoonetele kuuluvate hoonete renoveerimine, ostmine või üleandmine, meetmete vastuvõtmisega seotud sekkumised) maavärinale vastupidav ja staatilise ohutuse jaoks tööde teostamine).
- renoveeritud hoonete renoveerimise kulude - mobiilboonuste mahaarvamine (Rida E57): maksumaksjate puhul, kes kasutavad 50% -list mahaarvamist, mis on vajalik hoonete renoveerimiseks, kajastatakse 50% -line mahaarvamine 6. mööbel ja suured kodumasinad, mille klass ei ole madalam kui A +, samuti A ahjude jaoks, seadmete jaoks, mille jaoks on olemas energiamärgis, mille eesmärk on renoveeritava objekti sisustamine.
- energiasäästlike sekkumiste kulude mahaarvamine (read alates E61 kuni E63): 2008. – 2014. aasta kulud tuleb näidata olemasolevate hoonete energiasäästu, mis tahes katastriüksuse, isegi maapiirkondade puhul (olemasolevate hoonete energia ümberkvalifitseerimine, sekkumised olemasolevate hoonete korpusesse, paigaldamine). päikesepaneelide vahetamine, talvise kliimaseadmete
- renditasude mahaarvamine (V JAGU): ette nähtud mahaarvamised on põhikohana kasutatavate eluruumide üürnike (Rigo E71) puhul, kui peamiseks elukohaks kasutatavate eluruumide üürnikud on renditud tavapärase korra alusel sõlmitud lepingutega; põhihoone ja mahaarvamine töötajatele, kes elavad tööle (Rigo E72).

Aegumine 730: eelnevalt koostatud tuludeklaratsioon

Alates 15. Taprillist on. T eeltäidetud mudel 730 palgatöötajate ja pensionäride kasuks, kes esitasid 2013. aasta tulude mudeli 2013. aastal ja said kinnipidajalt 2015. aasta UNIQUE sertifikaadi (mis käesoleval aastal asendab CUD) koos sissetulekuandmetega 2014. aastal saadud ülalpeetavate ja sarnaste töökohtade ja / või

aegumine 730 2015

Näidatakse, et mudel on eelkompileeritud, sest tulude amet on juba sisestanud mitmeid andmeid, sest need on juba valduses:
•ühtse tulu sertifikaadis (vana CUD) sisalduvad andmed,
•andmed hüpoteeklaenude, kindlustusmaksete ja sotsiaalkindlustusmaksete intressikulude kohta, mis edastatakse tulundusametile põllumajandust ja maad laenavate subjektide, kindlustusseltside ja sotsiaalkindlustusasutuste poolt;
•mõningad eelmise aasta tulumaksudeklaratsioonis sisalduvad andmed (näiteks tasud, mis annavad õiguse mahaarvamisele jagada mitmeks osamakseks, näiteks hoonestusvaru taastamise kulud, maksukrediidid ja aruandekohustuslikud ülejäägid) ;
•muud maksu registris olevad andmed (näiteks F24 mudeliga tehtud maksed ja kodumajapidamistele makstud sissemaksed).
Juurdepääsuks eeltäidetud mudel 730 tulundusameti veebilehel peab teil olema PIN-kood, et küsida:
-onlain, juurdepääs agentuuri veebisaidile agenziaentrate.gov.it ja sisestades mõned isikuandmed;
- telefoni teel, automaatse automaatvastaja helistamine 848.800.444
- kontoris, isikut tõendava dokumendi esitamine.

Mudel 730 tavaline ja lihtsustatud: erinevused

Need, kes saavad 730 mudeli eelkompileeritud vormis, ei ole kohustatud seda kasutama, sest nad võivad ka valida oma tulu tavalise mudeliga. Peamiseks erinevuseks on ilmselgelt kulud, mis ühes on juba näidatud ja teisel mitte.
Kuid tuleb ka öelda, et mitte kõik kulud, mida maksumaksja teeb, on juba eelnevalt täidetud tulumaksudeklaratsioonis, näiteks tervishoiukuludes.
Seoses sekkumiste mahaarvamistega hoonete renoveerimineenergiasäästu ja mobiilipreemiad, lisaks on täpsustatud, et need paigutatakse 730. aastasse eelnevalt kokku pandud juhul, kui teosed algasid enne 2014. aastat, vastasel juhul peab maksumaksja alati näitama.Video: