Lepingu sõlmimise kohustuse täpne täitmine

Tsiviilseadustik sisaldab sätet, mis võimaldab saada otsust, mis määrab kindlaks lepingu mõju, mida ei ole sõlminud need, kes olid kohustatud seda tegema.

Lepingu sõlmimise kohustuse täpne täitmine

Sunniviisiline täitmine konkreetses vormis

esialgse lepingu allkirjastamine

Sunniviisiline täitmine konkreetses vormis see on sundtäitmine, millega seadus võimaldab konkreetset mõju saada, ja mitte samaväärsel kujul.
täitmise samaväärselt selle eesmärk on saavutada krediidi rahulolu, muutes võlausaldaja varad rahaks või võõrandades võlausaldaja raha kolmandatelt isikutelt.
ümberpöördult, töötab konkreetne vorm eesmärk on a täpne tulemus, mida võlausaldaja oleks saanudtäitmine võlgniku spontaanne.
Artiklid. 2930 ja ss. äriseadustiku. nad tegelevad täpselt sundtäitmisega konkreetses vormis.
Eelkõige onart. 2932 c.c. käsitleb lepingulise kohustuse konkreetset rakendamist.
Artiklis täpselt öeldakse: Kui isik, kes on kohustatud lepingut sõlmima, ei täida kohustust, võib teine ​​pool, kui see on võimalik ja pealkirjast välja jäetud, saada karistuse, mis annab mõju lepingu sõlmimata jätmine.
Lepingute puhul, mille objektiks on konkreetse asja omandiõiguse üleandmine või mõne muu õiguse asutamine või üleandmine, ei saa taotlust vastu võtta, kui seda teinud osapool ei täida oma teenust või mitte seda pakutakse õiguslikel viisidel, välja arvatud juhul, kui teenus on veel tasumisele kuuluv.

Kohustus sõlmida leping ja sõlmida leping

tüüpiline näide lepingu sõlmimise kohustusest annab allkirjaga a esialgne leping kinnisvaraga, mida tuntakse ka kompromissina.
Advokaatidele teadaolev esialgne leping kohustab meid sõlmima (meie puhul müüma ja ostma), kuid ei tekitab omandi üleminek Kinnisvara.
Seega tuleneb eelotsuslepingust osapoolte kohustus sõlmida leping kohustuslik mõju, kuid lõplik leping võib olla a kohustuslik mõjusee tähendab, et see toob kaasa kohustuse osade (st kauba rentimise) osaliseks sõlmitud lepingu või sagedamini, nagu omandiõiguse üleandmise korral, kutsutud tagajärjed autoritasu (V. art. 1376 c.c.).
Nagu peaks, on pooled sageli nõus mõiste lõpliku lepingu sõlmimiseks. Kui seda tähtaega ei lepita, on leping sama kehtiv ja te võite koheselt nõuda täitmist või kokkuleppeta jätmise korral pöörduda kohtuniku poole, et tähtaeg kindlaks määrataart. 1183 c.c
Juhul, kui terminit oodatakse, võib see olla oluline või mitte: mõiste on oluline, kui lepingus jõutakse järeldusele, et pooled soovisid, etkasulikkus pärast selle kuupäeva lepingu sõlmimisel (vt nt. t Cass. n. 21587/2007).
Kui üks lepinguosalistest ei täida lepingulist kohustust, võib teine ​​pool pöörduda kohtuniku poole, et taotleda konkreetset sunniviisilist täitmist punktis b osutatud karistuse kaudu.art. 2932 c.c
Esialgsel peab olema lõpliku akti vormi (V. art. 1351 c.c.); see tähendab, et kinnisvara müügi korral peab olema kirjalik vorm (v. art. 1350 c.c., co.1, n.1).

Esialgse lepingu, kohtuliku taotluse ja lause ümberkirjutamine

vara üleandmine

Esialgne leping peab samuti olema transkribeeritud, kui vorm on antud avalik-õigusliku aktiga või isikliku dokumendiga, mis on kinnitatud või kohtulikult kontrollitud ja igal juhul vastavalt säteteleart. 2645-bis c.c
transkriptsioon lõpliku lepingu (ja mis tahes muu õigusakti, mille eesmärk on esialgne t valitsema tehtud ärakirja ja kirjete kohta müüja vastu järgnevalt esialgse (art. 2645-bis, co.2).
Põhiseaduslikule karistusele pööramist käsitlev kohtulik taotlus tuleb transkribeerida, nagu ka lause ise; taotluse ülekandmine on ülimuslik pärast taotluse transkriptsiooni tehtud üleskirjutuste ja kirjete üle (V. art. 2652, n. 2 c.c.).
Lisaks on seoses otsus kes aktsepteerib eellepingute konkreetse täitmise taotlust, tema ülekanne on ülimuslik, nagu lõpliku transkriptsioon transkriptsioonide ja tehtud kirjete kohta müüja vastu pärast esialgse lepingu ümberkirjutamist (vt. t Artiklid. 2645-bis, co.2 ja 2652 c.c.).
Transkriptsiooni mõju lõpetamaja pidama ennast kunagi olematuks, kui lõpliku (või mis tahes muu esialgse toimingu tegemise) või kohtuliku taotluse transkriptsioon (mille eesmärk on saavutada täitmine konkreetses vormis ex art. 2932 c.c.).
Sel eesmärgil tuleb transkriptsioon täita hiljemalt aastas alates kuupäevast, mille pooled on määranud lõpliku ja igal juhul selle piires kolm aastat eelkirjeldamisest (v. art. 2645-bis).

Põhiseaduslik kohtuotsus

Oleme öelnud, et lepingupoole kohustuse täitmata jätmise korral võib üks osapool taotleda selle põhiseaduslikku lauset. 2932 c.c.
Seda lauset nimetatakse konstitutiivseks selles mõttes, et see tähendab, et see tekitab lepingu tagajärjed, mida ei ole sõlmitud.
Art. 2908 c.c. tegelikult seaduses sätestatud juhtudel võib õigusasutus seada, muuta või lõpetada õigussuhteid, mis jõustuvad poolte, nende pärijate või volitatud isikute vahel..
Et jääda esialgse näite juurde, annab ta otsuse tegemisel omandiõiguse ülemineku hinna tasumisel (vt nt Salerno seadust nr 3238/2014).
Mõnel juhul on mõju tuvastamine isegi võimatu; näiteks jääda hoonete puhul, kui vara on juba müüdud kolmandatele isikutele ja ka transkribeeritud enne kohtuliku taotluse transkriptsiooni vastavalt artiklile. 2652 c.c.Video: