Tõsised põhjused üürnikule üürilepingust taganeda

Üürniku tagasivõtmine tõsistel põhjustel, et olla teostatav ilma vaidlustamiseta, peab põhinema tegelikel motiividel ja sellest tuleb teatada vastavalt seadusele.

Tõsised põhjused üürnikule üürilepingust taganeda

Rendileping

Rendileping on leping, millega pool kohustub tegema teisele teisele vallasasja või kinnisasja teatud aja jooksul teatud summa suunas.

Rendileping

See on asukohariigi määratlusart. 1571 c.c.
Kaks osa: rendileandja ja dirigent.
Kõnealune leping on öeldud vastavad teenused kuna ühelt poolt annab üürileandja vara ja teiselt poolt kohustub üürnik maksma summa kokkulepitud viisil ja tingimustel.
Asukoha kokkuleppel on see a isiklik õigus nautida vara, tavaliselt kinnisvaraüksuse kohta.
Liisingul võib olla kahel eesmärgil:
a) rahuldada looduse vajadusi majutus;
b) rahuldada vajadusi erineb esimestest (mõtle hoiustele, äritegevusele jne).

Rendileping eluruumide kasutamiseks

Rendilepingu eesmärk oli rahuldada eluaseme vajadusi on seadusega ette nähtud kestused. See võib olla:

Rendilepingust taganemine

a) neli aastat automaatse uuendamisega samal ajavahemikul, esimesel aegumisel (nn leping 4 + 4) ja on tasuta rent;
b) kolmeaastase kestusega kahe aasta automaatse uuendamisega (nn leping 3 + 2), mille eest on kehtestatud teatud regulatiivsete parameetritega seotud tasu;
c) ajutine (vähemalt ühe kuu ja maksimaalselt kaheksateistkümne aasta jooksul, mille kestus on ülikooli üliõpilastele minimaalne).
standarditele neid esindab seadus n. 431/98, d.m. 30. detsembril 2002 ning mitmed kohalikud kokkulepped omavalitsuste ja omanike ja üürnike ühenduste vahel.

Elamine eluruumide rendileandmisest tõsistel põhjustel

seadus n. 431, 1998 ja juba enne l. n. 392, 1978 pakkuda teatud vormi vaheaeg eluruumide rendilepingust.
Vastavalt kuues lõik art. 3 seadus n. 431/98:
Kui on tõsiseid põhjusi, võib üürnik igal ajal lepingust taganeda, teatades sellest üürileandjale kuus kuud ette.
Mida peaks mõistma põhjustel taganemisõiguse ühepoolne kasutamine?
Vastavalt Riigikohus on nüüd jus receptum (Cassette Section 3 ^, nr 15620, 2005), et tõsised põhjused, mille juures L. 27. juuli 1978, n. 392, art. 27, u.c., olenemata lepingutingimustest, lubab igal ajal üürniku tagasivõtmist üürilepingust siduda üürniku tahtega mitteseotud asjaoludega, mis on ettearvamatud ja mis tekkisid suhte loomisel. (Samuti Cass. 11. märts 2011 n. 5911).
Üürnik kantakse üle töö põhjustel ühest linnast teise? Seadusest tulenevalt on lepingust taganemiseks tõsiseid põhjuseid.
Üürnik tabab terviseprobleeme püsiv või muul viisil kestev sellisel määral, et kinnisvaraüksus ei vasta kasutusaladele? Sama.
üürnike perekond laieneb nii palju, et maja oleks liiga väike? See on samamoodi tõsine põhjus.
õigusteadus õiguspärasus on nõus, et tõsised põhjused peavad olema märgitud tühistamisel (st viidates tühistamise teatamist toetavale konkreetsele põhjusele), ebatõhusa suhtluse tõttu (vrd. Trib. Trani 3. märts 2009 n. 1297).
Kui vara omanik peaks kahtlustada tagasivõtmise põhjuse tegelikku olemasolu otsustas tuua rentniku kogu lepingu kehtivusaja jooksul kohtusse, siis oleks viimane kohustatud tõendama põhjuste tõsidust.
On selge, et vara järgnev rentimine hüvitise saamise õigus kaob uue rendilepingu allkirjastamise hetkest.
vaidlused, mis on seotud tõsiste tagasivõtmise põhjuste olemasoluga lepingust tulenevad kohustuslikud vahendusmenetlused vastavalt art. 5, lõige 1-bis, seadusandlik dekreet nr. 28/2010.Video: