Esialgne müük: mis siis, kui müüja muudab oma meelt?

Millised õiguslikud vahendid on ostjale kättesaadavad, kui müüja keeldub pärast esialgset lepingut lubatava vara müümisest.

Esialgne müük: mis siis, kui müüja muudab oma meelt?

Esialgne leping ja selle mõju

Mis juhtub, kui pärast a esialgne leping kohta kinnisvara ost müüja ei soovi enam müüa?
Me tahame maja osta, kuid pärast esialgset allkirjastamist (o kompromiss) müüja üks keeldubmingil põhjusel esitama ennast notari ette tegu eest.
Mida saab ostja teha ja mis on kaitstud seaduses ette nähtud.
Esimene aspekt, mida tuleb rõhutada, on see, et esmamüügilepinguga ei ole te veel kinnisvara omanikuks saanud. See on ainult järgmise notariaalakt see juhtub läbimine kohta vara ja müüki võib öelda, et see juhtus.

Esialgne leping


Tsiviilkoodeksi artiklis 1351 kirjeldatud esialgne leping on leping, millega pooled nõustuvad kohustama et sätestada, hilisemal kuupäeval ja kokkulepitud viisil. t lõplik ost ja müük (notariaalakt), mille olulised elemendid määratakse.
Seetõttu on kirjalikult kirjutatud kauplus, millega vara omanik (lubadusevõtja müüja) kohustub müüma teisele poole (võlausaldaja), kes kohustub ostma kokkulepitud hinnaga.
Esialgne kohustus tuleneb ainult lepingu sõlmimise kohustusest; müügi tüüpilised mõjud toodetakse hilisemal kuupäeval, täpselt aadressil kuupäev -. t tegu.
See ajavahemik võib olla enam-vähem pikk ja kõik võib juhtuda.
Millised lahendused tuleb vastu võtta, kui müüja, kes tegeleb vara üleandmisega, tõmbub tagasi allkirja tagasilükkamine lõplik leping?
On mitmeid teid, mida saab teha. Vaatame neid üksikasjalikult.
Juhul kui pärast. T esialgne müük, keeldub võlausaldaja lõpliku lepingu sõlmimisest, mis on esimene samm, mille ostja peab tegema saatma vastaspoolele kiri kohta hoiatus et täitma nõuda, et ta ilmuks notarile eelneval kuupäeval aktile allakirjutamiseks kehtestatud kuupäeval. Eespool nimetatud teatises peab ostja märkima tähtaja, mille jooksul tulevane müüja peab täitma; see tähtaeg ei tohi olla lühem kui 14 päeva.
Kui ametlik kiri ei avalda mingit mõju, tuleb algatada kohtumenetlus.
Vaatame, millised on ostja kaitsed.
Üldisemalt öeldes on ostjal kaks võimalust: vabastamistoimingu esialgse lepingu alusel, paludes selle lõpetamist või saada kohtult transfeer kohta varaisegi müüja koostöö puudumisel.
Mõlemal juhul on tal võimalik hüvitada müüja ebaseadusliku käitumise tagajärjel tekkinud kahju; esimeses hüpoteesis, sest kokkulepet ei tehtud sõlmitud kohustuste alusel; teisel juhul, kui omandiõiguse ülemineku hilinemine on ostjale kahjustunud.

Lepingu sõlmimise kohustuse sundtäitmine

Juhul kui müüja üks prügi ennast enne notar lõpliku müügilepingu sõlmimiseks võib ostja teostada oma tegevust sunniviisiline vastavus.
Tegemist on vahendiga, mis võimaldab poolel kohtusse pöörduda, et seda saada otsus mis on kohustuslik ülekandmine ka ilma müüja nõusolekuta.
Ostja võib kohtusse pöörduda kohtumääruse saamiseks, jah asendab notariaalakti ja tekitab lõpliku lepingu tagajärjed, mida ei ole kunagi sõlmitud.
Lause, lisaks tellida läbimine kohta vara, võib ka kinnitada müüja hukka mõistmise kompensatsioon mis tahes kahju vahepeal tulevase ostja poolt viivitus.
Lisaks tsiviilseadustiku artiklile 1351 käsitleb artikkel ka esialgset lepingut 2932 kus on ette nähtud hüpotees, milles müüja (kuid see võib olla ka ostja) ei täida esialgset tähtaega.
Omandiõiguse üleandmise otsuse saamise tingimus on see, etostja täitma või seadusega ettenähtud viisil jõudlus (hinna tasumine).
Kõnealune formaalsus kuulub Itaalia tsiviilseadustiku artikli 2932 kohase taotluse vastuvõtmisele. Te peate pakkuma teisele osapoolele makse hind mis tuleb tasuda, kui karistus on lõplikult vormistatud või kui seda enam ei saa edasi kaevata.
See on hetk, mil toimub omandiõiguse läbimine.
Kui kõik ülaltoodud tingimused on täidetud, on hea tegutseda kohe, kui soovite saada oma õiguste kaitse.
Tegelikult ei ole kohane taluda pikka aega nende isikute inertsust, kes lubasid kinnisvara müüa ja seejärel oma mõtteid muuta.
Aja möödumine on vastupidine.
Kes keeldub lubatust majast loobumisest, võib selle aja jooksul teistele müüa, kahjustades teise poole huve.
Viimane selgitus: et vältida ebameeldivaid üllatusi kohtulikult otsene, et saada üks asendav lause lõpliku lepingu puhul transkribeeritud kinnisvarateenistustes Territoriaalse Agentuuri büroo (vana kinnisvararegistrite konservatoorium).
Sel viisil on hilisema üleandmisotsuse tagajärjed ka vastuolus kolmandate isikutega, kellele vara võis vahepeal müüa.

Lepingu esialgne lahendamine

Juhul kui osa täitmiskohustust ei huvita lõpliku müügi sõlmimise kohustuse täitmise konkreetne toiming, sest valmis et loobuma vara, võib ta tegutseda resolutsioon leping ja kompensatsioon rikkumise tagajärjel tekkinud kahju. Notarile mineku tähtpäeva täitmata jätmine on töövõtja rikkumine.

kompromiss


See artikkel, mis reguleerib seda vahendit, on eelmise (vastupidine) täitmine 1453 tsiviilseadustiku sätetest, mis sätestavad:

Vastavate teenustega sõlmitud lepingutes, kui üks töövõtjatest ei täida oma kohustusi, võib teine ​​valida oma nõusolekul lepingu täitmise või lõpetamise, välja arvatud kahjude hüvitamine. Otsust võib küsida ka siis, kui kohtuotsus on täidetud, et saavutada täitmine; kuid ta ei saa enam nõuda täitmist, kui resolutsioon on taotletud. Alates lõpetamise avalduse esitamise kuupäevast ei saa võlgnik enam oma kohustust täita. Art. 1453 cod.civ.

Lõpetamise korral (lahustamine), ei ole ostja enam vara omanik ega pea enam hinda maksma. Ostja võib taotleda kohtult esialgse lepingu lõpetamist, kui teine ​​pool ei jõua kokkuleppele.
Tingimus õiguspäraselt nõuda lepingu lõpetamist kohtuniku ees on see, etrike müüja tõsine.

Kinnituse tagatisraha

Juhul, kui võlausaldaja on maksnud ühe tagatisraha esialgse lepingu allkirjastamisel on täitev osa õige kohta tagasi võtma ilma õigusasutuse poole pöördumata.
Süvendil on kaasas taotlus tagastamine topelt kohta makstud tagatisraha (rahasumma, mis kehtib maksmisele kuuluva hinna ettemaksena).
Hoiuse õiguslik reguleerimine on sätestatud tsiviilseadustiku artiklis 1385. Siin on, mida ta ütleb:

Kui osapool annab lepingu sõlmimise ajal hoiule, rahasummale või mitmele muudele vahetatavale esemele teisele osapoolele, tuleb tagatis täitmise korral tagastada või selle eest tasuda.
Kui hoiuse andnud pool on maksejõuetu, võib teine ​​pool hoiust arvesse võttes lepingust taganeda; kui selle saanud isik on maksejõuetu, võib teine ​​pool lepingust taganeda ja nõuda kahekordset tagatisraha. Kui aga mittetäitev pool eelistab taotleda lepingu täitmist või lõpetamist, reguleeritakse kahju hüvitamist üldreeglitega art 1385 cod.civ.

Kui Te kasutate taganemisõigust, ei saa te deposiidi maksmise korral õiguslikke meetmeid saada tekitatud kahju hüvitamiseks.
Juba juba deposiidil on müüja täitmata jätmise korral värskendamise funktsioon.
Tegelikult tuletame teile meelde, et hoiuse kahekordse tagastamise saamiseks ei ole vaja tõendada, et olete kannatanud teise isiku ebaõnnestumise või selle kvantifitseerimise.
kompensatsioon kohta kahju ja hoiuse kahekordset tagastamist peetakse seadusega alternatiivseteks ja mittekumulatiivseteks meetmeteks.Video: Calling All Cars: Invitation to Murder / Bank Bandits and Bullets / Burglar Charges Collect