Kiireloomuliste ehitustööde korraldus

Hoonete hooldamise ja säilitamise osas on kohalikel omavalitsustel õigus anda käske kiireloomuliste ohuolukordade lahendamiseks.

Kiireloomuliste ehitustööde korraldus

Vastutus hoone hoolduse eest

Hoone omanik või korteriühistute omanikud peavad seda tegema hoidke seda riigis, et seda vältida et see võib olla ohtlik.

Ohtlik hoone

See reegel, millest saab järeldada põhimõttedSamuti on nii karistusseadustikus kui ka kohalikes ehitustingimustes selgelt kirjas.
Vastavaltart. 677 cp.:
Hoone või hoone omanik, mis ähvardab hävitada või kes on kohustatud teda hoone või ehitise säilitamiseks või järelevalveks, mis ei paku ohtu kõrvaldamiseks vajalikku tööd, - karistatakse rahalise halduskaristusega 154 eurolt 929 euroni.
Sama karistust kohaldatakse ka selle suhtes, kes kohustuse täitmata jätab ära hoone või hoone hävimisest tuleneva ohu.
Kui eelnevatest sätetest tulenevatest asjaoludest tuleneb oht isikutele, on karistuseks kuni kuuekuulise vahistamise või 309 euro suuruse trahvi määramine.
Kõnealune artikkel näeb ette kriminaalvastutus seoses sellega, millele seda saab kutsuda kakorteriühistu administraator.
On ilmne, et kuigi norm viitab mõnele olukorra halvenemise ja ohu korral ei saa jätta tähelepanuta, et ülalpidamiskohustus, mille eesmärk on vältida kriminaalselt asjakohast patoloogilist triivi, tuleneb käesolevast konkreetsest juhtumist.

Haldusvolitused ja hooldustööd

Selles kontekstis ei ole neile ette nähtud mitte ainult karistusseadustik karistused hooletuse hooletuse eest hooneid.
Enne saabumist klassiruumidesse kohus, on (nagu tavaliselt nimetatakse) ka teisi organisatsioone, kes vastutavad hoonete hea hoolduse järelevalve eest, kellel on õigus anda selleks selleks kohustuslikke korraldusi.
See on nii tingimuslikud ja kiireloomulised ametiühingute määrused, mida näeb ette kunst. 54, neljas lõik, seadusandlik dekreet nr. 267/00 (mida nimetatakse ka kohalike omavalitsuste ühtseks tekstiks):

Hoonete hooldus

Linnapea kui valitsuse ametnik võtab vastu motiveeritud aktiga ja kooskõlas üldiste õiguspõhimõtetega tingimuslikke ja kiireloomulisi meetmeid, et ennetada ja kõrvaldada tõsiseid ohte, mis ohustavad avalikku julgeolekut ja linnaohutust. Käesolevas lõikes osutatud meetmed teatatakse prefektile viivitamata ka nende rakendamiseks vajalike vahendite ettevalmistamiseks..
Ametiühingu korralduse mittejärgimine hõlmab - kaebus artiklis 5 osutatud kuriteo kohta. t 650 cp. (Asutuse sätete täitmata jätmine); lühidalt öeldes, ühel või teisel viisil, võib teie vara puudumine olla kriminaalkorras.
Igaüks võib sellest aru anda Pädev omavalitsus olukorra halvenemine, kus hooned on mõeldud selleks, et näha konkreetsete juhtumitega seoses kõige sobivamaid meetmeid.
Nende hulgas mainime mõnda puhtalt näitena:
-. t ohu kõrvaldamine;
- korraldus, mille kohaselt administratsioon deklareeribruumides kasutamata;
- järjekord ohumärkide kinnitamine ja kontekstuaalne teade teatud juurdepääsute sulgemiseks;
- järjekord hoone osa kaldamine.
Kuigi kõik saavad aru anda ohuolukordadeskohalikud omavalitsused annavad sellised korraldused tavaliselt alles pärast kontrollimist või tehniliste aruannete puhul, mis näitavad selgelt hooldustööde tellimise nõuete olemasolu.

Ametiühingute määruste vaidlus

Nagu igaüks haldusasutuse pakkumine, samuti art. 54 Seadusandlik dekreet nr. 54/2000 võib vaidlustada kaebuse esitamisega pädevale piirkondlikule halduskohtule (T.A.R.).
Tegelikult peavad asjaomased määrused puudutama tõesti ohtlik olukord (sellest tulenevalt on vaja tehnilist uurimist, mis võimaldab tuvastada teatavaid probleeme ja õiguskaitsevahendeid) ja eelkõige neid, mis on suunatud nende vastu, kes on tõepoolest õiguspärased vajalike tööde teostamiseks, ning lõpuks peavad ettekirjutused olema probleemi jaoks otsustava tähtsusega.
haldusotsustasub meeles pidada, et see on avaliku halduse tegevuse seaduslikkuse kontroll; sisuliselt T.A.R. (esimeses astmes) kontrollib, kas administratsioon on seadust õigesti kohaldanud.
Ühel juhul lahendas Riiginõukogu lause n. 5213, 22. oktoober 2014, vaidlustas ta kohaliku omavalitsuse korralduse ja teatas ühisettevõttele, kes oli selle vastu T.A.R. sest tema sõnul ei olnud see subjekt, kes oli seaduslik, et saada korralduse korraldust ja igal juhul, sest tellimus ei sisaldanud korraldusi, mis oleksid võimelised ohtlikku olukorda tegelikult lahendama.
Meeskonna põhjused laekusid kõigepealt kõigil just nimetatud põhjustel otsus, mille vaidlustas kohalik omavalitsus, kinnitasid riiginõukogu kohtunikud.Video: