Liguurias uued reeglid süsteemi brošüüri ja energiatõhususe aruande jaoks

Piirkondliku nõukogu 22. detsembri 2014. aasta otsuses nr.1673 on sätestatud, et Liguurias rakendatakse soojusjaamade riiklikke õigusakte.

Liguurias uued reeglid süsteemi brošüüri ja energiatõhususe aruande jaoks

Liguuria: regionaalnõukogu resolutsioon küttesüsteemide kohta

soojusjaamad Liguuria

22. detsembri 2014. aasta resolutsiooniga nr.1673 kiitis Liguuria piirkondlik nõukogu selle heaks Küttesüsteemide käitamise, kontrolli, hoolduse ja ülevaatuse sätted ja kriteeriumid.
Sätted jõustusid 1. jaanuar 2015 ja kehtestama homogeensuse kogu piirkonna territooriumil. See säte asendab kõik olemasolevad kohaliku omavalitsuse ja provintsi eeskirjad, mis on seotud küttesüsteemide hooldamise ja kontrollimisega. Siiski jääb pädevate asutuste roll üle 40 000 elaniku ja ülejäänud piirkonna territooriumil asuvate valdade jaoks kehtima, kuid nad tegutsevad käesoleval aastal alustatud piirkondlikul tasandil kehtestatud kriteeriumide alusel. Genova, Imperia, La Spezia, San Remo, Savona, Genova provintsid, Imperia, La Spezia ja Savona näivad seega olevat Liguuria piirkonna pädevad asutused.

Liguuria: küttesüsteemide suhtes kohaldatakse riiklikke eeskirju

Nõukogu 22. detsembri 2014. aasta resolutsioon nr.1673 määratles sisuliselt, et Liguuria piirkonnas kohaldatakse riiklikke õigusakte.
Peamine riiklik võrdlusstandard on Vabariigi Presidendi määrus 74/2013, mis kehtestab. t Paigaldusjuhend ja Energiatõhususe kontrolli aruanne kõikide kliimaseadmete või sooja tarbevee tootmise küttesüsteemide jaoks.
Lisaks presidendi dekreedile 74/2013 on riiklikul tasandil oluline ka mainida Majandusarengu ministeeriumi määrus 10. veebruaril 2014, milles määratleti kindlaksmääratud kohustuste rakendamise ajad ja meetodid. Ja on oluline ka meeles pidada dekreet, ka majandusarengu ministeeriumilt, 20. juuni 2014, mis pikendas süsteemi brošüüri ja energiatõhususe aruande mudelite kohandamise tähtaega 15. oktoobrini 2014.
Tuletame meelde, et küttesüsteemi käitamine, juhtimine, kontroll, hooldus ja energiatõhususe seaduse sätete järgimine on Tehase juht. Taimehalduri rolli võib katta mitmesuguste arvudega: omaniku, vara valdaja mis tahes põhjusel (nt rentnik, kasutusvaldaja, laenuvõtja jne), haldaja tsentraliseeritud küttesüsteemide puhul, mida hallatakse Korterelamu või isegi kolmas isik, keda delegeerisid just mainitud arvud.

Liguuria: süsteemi kohustusega seotud uued kohustused

Kogu piirkondlikul territooriumil implantatsiooniraamatu mudel heaks kiidetud ministri 10. veebruari 2014. aasta dekreediga, mis on nimetatud dekreedi I lisas. Uue tehase brošüür tuleb täita esimese planeeritud ülevaatuse ja hoolduse käigus. Uus brošüür asendab täielikult eelmise brošüüri, isegi kui viimast tuleb säilitada, et saada jälgi ja teavet eelnevalt tehtud kontrollide kohta.

Liguuria: uued energiatõhususe suhtega seotud kohustused

energiatõhususe kontroll talviste kütte kliimaseadmete puhul, mille nimivõimsus on vähemalt 10 kW, ja suvise kliimaseadmete puhul, mille nominaalne kasulik soojusvõimsus on vähemalt 12 kW, on kohustuslik.
Energiatõhususe kontroll peab toimuma koos kadents Liguuria piirkondliku nõukogu 22. detsembri 2014. aasta resolutsiooni nr.1673 lisa A tabelis.
Vastuvõetavate energiatõhususe aruande mudelid on loetletud 10. veebruari 2014. aasta ministri dekreedi II ja V lisas, nagu on määratletud piirkondliku resolutsiooni A lisa punktis 2.

soojusjaamad Liguuria

Energiatõhususe kontrollimise korral tõmbab käitaja välja ja tähistab a suhe, mida hooldustehnik peab edastama hoonete soojusjaamade piirkondlikule maakontorile elektrooniliselt. Aruande koopia tuleb anda ka tehase haldajale, kes peab seda säilitama ja lisama paigalduskirjale.
Soojusseadmete piirkondliku katastri andmebaasi dokumendi esitamisel on hooldustehnik kohustatud maksma panus. See panus on ette nähtud presidendi dekreedi 74/2013 artikliga 10 ja selle eesmärk on katta küttesüsteemide katastriüksuse haldamisega, sellega seotud teenustega ja taimede kontrollimisega seotud kulusid.
Kooskõlas õigluse põhimõttega määratakse panus kogu Liguuria regiooni ulatuses ühtsete meetodite alusel ja on mitmekesine vastavalt t kasulikku soojusenergiat taim. Kulude kohta ettekujutuse saamiseks esitame mõned näited: taimede puhul, mille võimsus on vähemalt 10 kW ja alla 35 kW, on sissemakse 24,00 eurot, tehaste puhul, mille võimsus on vähemalt 35 kW ja alla selle. 100 KW panus on 46,00 eurot.Video: