2019. Aasta uudis uue SCIA ĂĽhtse mudeli kohta

Avaliku halduse lihtsustamise määruses on ette nähtud palju uuendusi, mis puudutavad Scia, sertifitseeritud aruannet tegevuse alustamise kohta.

2019. Aasta uudis uue SCIA ĂĽhtse mudeli kohta

SCIA ja uudised ehitussektoris

SCIA hoone

Peaminister Matteo Renzi juhitud ministrite nõukogu kiitis heaks a seadusandlik dekreet mis tutvustab olulisi uuendusi seoses ehitussektoriga ja eriti Sciaga Sertifitseeritud aruanne tegevuse alustamise kohta- väga sagedane kvalifikatsioon paljude hoonetega seotud sekkumiste elluviimiseks.
Nii palju uusi funktsioone, mis lähevad alates a ühtne mudel kehtivad kogu riigi territooriumil, ka elektrooniliselt, ühe pädeva tehnilise büroo loomiseks, et määrata kindlaks juhud, mil seda saab kasutada dokumentide juurde, millele tuleb lisada taotlus.
Kõik uudised, mille peamine eesmärk on teha üks lihtsustamine ehitustegevuses.

SCIA: milliste töökohtade jaoks on see vajalik

Ärka üles töökohti

Praegu kehtivate erakorraliste hooldustööde tegemiseks vajalike kvalifikatsioonide hulgas on üks kõige sagedamini kahtlemata see Scia, sertifitseeritud käivitusaruanne. töö SCIA vabastamist vajavad:
• taastamismeetmed ja konservatiivne taastamine
• muutused kavandatud kasutuses
• erakorralised hooldusmeetmed, mis hõlmavad hoone konstruktsioonilisi osi (ja mis ei kuulu TU artikli 6 lõike 2 kohaldamisalasse) (seoses ehitustegevuse algusega enne töö alustamist)
• üksikud struktuurilised sekkumised, mis ei kujuta endast süstemaatilist tervikut ega ole seetõttu hoonete renoveerimistöödeks kvalifitseeritavad
• sekkumised kinnisvaraüksuse jagamiseks või ühendamiseks kaheks või enamaks eraldiseisvaks üksuseks sisetööde teostamise teel, et saada üksuse füüsiline eraldamine või ühendamine
• sekkumised olemasoleva kujuga hoonete laiendamiseks, mis ei määra funktsionaalselt autonoomset mahtu
• lihtsa perspektiiviga muudatused (näiteks ühe või mitme akna avamine või sulgemine, üks või mitu ust)
• ehitatakse muutusi kvalifikatsioonides, mis ei mõjuta linnaplaneerimise parameetreid või mahtu, ei muuda kavandatud kasutusviisi või ehituskategooriat ega muuda hoone kuju
• ehitamismeetmed parkimiskohtade ehitamiseks esimesel korrusel või hoonete aluspinnas, samuti erandina olemasolevatest linnaplaneerimisvahenditest
• ehitatakse sekkumisi, mille eesmärk on luua parkimiskohad, mis on mõeldud kasutamiseks ainult hoonete all asuvate alade aluspinnas, kui need ei ole vastuolus linnaliikluse plaanidega.
Tuleb märkida, et tõendatud aruandlus tegevuse alustamise kohta see ei asenda vajalikku kliirensit keskkonna-, maastiku- ja kultuuripiirangute korral nii juhtudel, kui DIA-d kasutatakse Super DIA asendamiseks, kui ka seda ei saa kasutada uute ehitiste ja linna uuendamise ning hoonete renoveerimise puhul, mis tähendab helitugevuse muutused.
Objektid, mida on vaja SCIA hoone esitlus Olen hoone omanik või kellel on õigus teostada ülalnimetatud sekkumisi, ehitustööde juht, arhitektuuri- või ehitusprojekteerija või ehitustööd tegev ettevõte.

SCIA: millal saate esitada ja lisada dokumendid

See on avaldatud ametlikus väljaandes n. 22, 28. veebruar 2016 Seadusandlik dekreet 22. jaanuar 2016, n. 10 millega kehtestatakse Õigusnormide muutmine ja kehtetuks tunnistamine, mis näevad ette muude kui seadusandlike rakendusmeetmete vastuvõtmisevastavalt 7. augusti 2015. aasta seaduse artiklile 21, n. 124, millega rakendatakse programmi sätteid Seadus 7. august 2015, n. 124 (Ametlik väljaanne 13/08/2015, nr 187) Valitsuse delegatsioonid riigiasutuste ümberkorraldamise kohta, mida tuntakse ka avaliku halduse reformina või reformatsiooni Madiana ministri nimelt.
Dekreediga kehtestatakse Sciale väga olulised uuendused.
Esiteks eeldatakse, et Sertifitseeritud aruandlus tegevuse alustamise kohta seda võib kasutada kõikidel juhtudel, mil avalik-õiguslikud asutused saavad teha kindlaks tegevuse korrapärasuse, ilma et oleks vaja teha kaalutlusi.
Teine dekreet tugineb nende tööde täpse kirjelduse kohta, mille kohta kehtib pelgalt eelnev teatis, ja nendele, mille jaoks on vaja konkreetset luba. Eesmärgiks on kasutada sertifitseeritud aruannet tegevuse elujõulisuse alustamiseks ja projektide hoiustamiseks madala seismilise ohuga piirkondades ning kõigi muude alade väikeste sekkumiste puhul.
Sciaga peab kaasas olema:
• isesertifitseerimist
• kvalifitseeritud tehnikute ja tööde võimalikud järelevalved kontrollide läbiviimiseks.
Riigiasutused ei saa küsida täiendavaid dokumente või neid võidakse isegi karistada.

Standardmudel ja ĂĽhekordne kontaktpunktide koostamise sĂĽsteem

Teine oluline uuendus, mis sisaldub Scia lihtsustamist käsitlevas dekreedis, puudutab üheainsa vastuvõtmist standardiseeritud mudel kogu riigi territooriumil ja kehtib kogu riigis.
Scia avalik haldus peab sisestama oma institutsionaalsele veebisaidile veebis ühtse ja standarditud mudeli, märkides ühtse kontori, mida nimetatakse ainulaadseks vahendusteenistuseks, kuhu isik peab minema.
Lisaks sellele kohaldatakse distsiplinaarkaristusi, kui ĂĽksikud filiaalid ei ole loodud avaliku halduse poolt.
Scia esitatakse ka a telemaatiline mudeltäpsete näidustustega, et vigu mitte teha. Lisaks võib tegevus alata samal päeval, kui taotlus esitatakse ühekordse teeninduskeskuse juurde, välja arvatud juhul, kui on vaja täiendavaid lubasid ja sel juhul tuleb teenuste konverents kutsuda ja oodata autoriseerimist.

Lihtsustatud menetlus

Scia vabastamise menetluse lihtsustamisel põhinevate uuenduste põhjal eeldatakse, et administratsioon sai pärast Sertifitseeritud tegevusaruannekui ta tuvastab võimalikud seaduse rikkumised, võimu või ebakompetentsuse üle, peab ta 60 päeva jooksul (mitte rohkem kui 30) võtma meetme tegevuse jätkamisest keeldumise meetme.
Kui Scia on laekunud, on avaliku halduse ülesanne edastada see teistele asjaomastele haldusasutustele maksimaalselt 50 päeva jooksul, et ta saaks ka oma arvamuse ja seejärel väljastada keeldumisotsuse.
Vahetult pärast Scia esitamist peab taotluse saanud ametiasutus väljastama kviitungi, millest on tingimusi, mille alusel administratsioon ise hääldab, või vaikus tähendab nõusolekut.

Teised uudised

SCIA uudised

Muude uute funktsioonide hulgas on ka ehitusploki plokk seda saab korraldada ainult keskkonna, ohutuse, kultuuripärandi, maastiku-, tervise- ja riigikaitsealaste ohtude juures või valeandmete esitamisel.
Lisaks sellele eeldatakse nn lihtsustatud teenuse konverents, st ilma füüsiliste koosolekuteta, vaid lihtsalt dokumentide elektrooniline vahetamine ja üheaegne konverents koosolekuga (ka telemaatiline), mis toimub ainult siis, kui see on hädavajalik. Mõlemad peavad vastama maksimaalselt 5 kuu jooksul, vastasel juhul omandatakse administratsioonide nõusolek.
Nii kommenteeris ta seda Minister Madia: Tegelikult saab SCIA-d teha ainult ametlikult, siis on neil mitmeid alamprotseduure, mis nõuavad selgesõnalisi lube. Uueks on see, et kodanik esitab ühes Itaalias ühes vormis sama vormi, mis ei saa nõuda muid vorme eeldatavatest dokumentidest ja et amet kutsub teenuste konverentsi kokku. Olles andnud teeninduskonverentsi teatavatel aegadel, oleme kindlad, et Scouti mehhanism annab kodanikele ka kindlat aega.Video: Our Miss Brooks: First Day / Weekend at Crystal Lake / Surprise Birthday Party / Football Game