Korporatiivne vahendus, alguses kohustuslik

Alates 19. septembrist muutub ĂĽhistute vaidluste vahendamine taas kohustuslikuks. Mida sa pead teadma, et mitte valmistuda.

Korporatiivne vahendus, alguses kohustuslik

Mediazione

Valmis? ära! 19. september 2013 tsiviil- ja kaubanduslike kohtuvaidluste vahendamine on järgmise nelja aasta jooksul kohustuslik.

Väärtust või vastutust (arvestades, et sunnitud arutelu kohustusliku kunagi ümber ei lõppenud). T nn dekreediga (D. L. n. 69/2013) ja ümberkorraldamise seaduse (nr 98/2013), millega taaskehtestati kohustuslik vahendus katse õigussüsteemi, muutes seadusandlik dekreet nr. 28/2010.

Sisuliselt paari päeva pärast, nagu on öelnud dekreedi 28/2010 lõige 1-bis kes kavatseb esitada hagi korteriomandi, tegelike õiguste, jagunemise, pärandvara, perekondlike kokkulepete, liisingu, laenude, äriühingute rentimise, meditsiinilise ja tervisealase vastutuse ning laimamise eest tekitatud kahju hüvitamiseks enne vahendusprotsessi jätkamist toimuvad ajakirjandusvahendid või muud reklaami-, kindlustus-, pangandus- ja finantslepingud, mida abistab advokaat..

Uudised uue vahenduse kohta

Liiklusõnnetuste vahendamise kohustus kaob advokaadi vajalikku abi ja kui katse ebaõnnestub esimesel koosolekul, ei tohi vahendav asutus saada hüvitist.

Need on uued mõjud, millel on suurem mõju mis ilmub lugedes seadusandlikku dekreedi nr. 28/2010, mida on muudetud nn dekreediga (mis omakorda muudeti seadusega nr 98/13).

lõplik tekstirooniliselt on see erinevate sidusrühmade vahelise vahenduse tulemus: valitsus (kelle kavatsus, nagu on tehtud selle otsuse peatükis, oli parandada kohtusüsteemi tõhusust ja tsiviilkohtumenetluse vähendamist), advokaadid ja vahendusasutused.

Mediazione condominiale

Mitmete eespool nimetamata uuenduste hulgas eeldab erilist tähtsust pädevuse reserv reserveeritud territoriaalse kohtuniku asemel vaidluses (artikli 4 esimene lõik, seadusandlik dekreet nr 28/2010).

Inimese jõul eelmine kohustuslik vahendusleiti, et kaks Canicattì osapoolt vahendavad Campione d'Italia organisatsiooni ees, sest katse edendaja oli otsustanud, et sarnaste juhtumite puhul ei tekiks kleepumist.

Võib-olla see oliainult teoreetiline hüpotees kuid seda tehes kõrvaldati see täielikult.

Aga kui sa mõtled vahendus kindlustuse ja tarbija vahelkoos esimese selle reklaamimisega mõistame, et see hüpotees ei olnud nii teoreetiline.

lepitusaruanneosapoolte ja advokaatide poolt sõlmitud lepingu puhul muutub see sundvõõrandamise kehtivaks nimetuseks (vt seadusandliku dekreedi nr 28/2010 artikkel 12).

uus vahendusalates 19. septembrist, kui see kordub endiselt eespool nimetatud õppeainetele, puudutab see ka hoonete korteriühistut.

Sel moel muutub nn uuesti kehtestatud reegel eriti oluliseks Korterelamu reform: viide on kunstile. 71-quater tsiviilkoodeksi rakendamise sätete kohta.

Vahendus korteriomandis

L 'Artikkel 71-quater disp. att. äriseadustiku. loeb:

Korteriühistutega seotud vaidluste puhul vastavalt seadusandliku dekreedi 4. märtsi 2010 artikli 5 lõikele 1, n. 28 - need, mis tulenevad koodeksi III raamatu, VII jaotise II peatüki sätete rikkumisest või ebaõigest kohaldamisest ja nende sätete rakendamisest koodeksi 61–72.

Vahendusmenetluse taotlus tuleb esitada vastuvõetamatuse eest karistusasutusele, mis asub selle kohtu piirkonnas, kus hoone asub.

Direktoril on õigus osaleda menetluses pärast aktsionäride üldkoosoleku otsuse vastuvõtmist seadustiku artikli 1136 teises lõigus osutatud häälteenamusega.

Kui vahekohtuniku ilmumise tingimused ei võimalda kolmandas lõigus osutatud resolutsiooni vastu võtta, on vahendaja korteriühistu taotlusel esimese esinemise asjakohane pikendamine.

Vahenduse ettepanek peab olema assamblee poolt kinnitatud koodeksi artikli 1136 teises lõigus osutatud häälteenamusega. Kui eespool nimetatud häälteenamust ei saavutata, tuleb ettepanekut lugeda vastuvõetamatuks.

Vahendaja määrab kindlaks seadusandliku dekreedi 4. märtsi 2010. aasta artiklis 11 osutatud lepitusettepaneku tähtaja. 28, võttes arvesse administraatori vajadust saada aktsionäride otsus.

Norm on selle kasulikkus piiritleda vahendamise katse kohustuslikku ulatust suurema selgusega vaidluste puhul, mis hõlmavad korteriühistut, st artiklites sisalduvate eeskirjade kohta 1117-1139 c.c. (see tähendab koodeksi III raamatu VII jaotise II peatüki sätteid) ja artiklites nimetatud. 61-72 saadaval att. cc

Nad jäävad vahendus katse kohustusest välja ettekirjutuse kohaldamine (nendel juhtudel muutub vahendus kohustuslikuks ainult vastulause korral ja igal juhul pärast dekreedi tõhususe peatamise otsust, vt seadusandliku dekreedi nr 28/2010 artikkel 5) ja ametisse nimetamise otsus. ja korteriühistu administraatori tühistamine (mis kuulub vabatahtliku kohtualluvuse reguleerimisalasse, vt seadusandliku dekreedi nr 28/2010 artikkel 5).

Vahenduse objektid ja meetodid

Kõik vaidlused seoses korteriumi sisemiste suhetegasamuti need, mis on seotud suhetega administraatoriga, on kohustuslikud.

Condomino soovib resolutsiooni edasi kaevata? Enne seda tuleb vahendusprotsess kogeda.

Korterid kavatsevad teha administraatorile kes ei ole oma ülesannet nõuetekohaselt täitnud? Sama.

Kui see tõuseb vaidlus ehitusettevõtjagateisest küljest ei ole vahendamise katse kohustuslik, kuna vaidluse objektiks on leping, mis ei kuulu seadusandliku dekreediga nr n. 28/2010.

Administraator ja vahendus

Vahendusmenetluse puhul administraatori roll see on lihtsalt koguduse tahte esindaja.

Ei ole otsustusvõimet korteriühistute nimel: kaasomanikel on alati õigus otsustada, kas koosolekuga ühineda ja kas koosolekul kardetud kokkulepet aktsepteerida.

Mediazione in condominio

Ja vastupidi, see on kui see on administraator, kes peab põhjust edendama ja kas enne seda on vaja võtta ühendust vahendusorganiga?

Kõnealune artikkel ei ole väga selge; kolmanda lõigu lugemisel näib, et administraator peab olema vahendaja ees, et ta saaks alati kogunemisloa.

veel teatud põhjuste edendamiseksMõeldes määruse järgimisele, võib struktuuri esindaja tegutseda iseseisvalt (vt artiklid 1130-1131 c.c.).

Ja siis?

Kõige loogilisem lahendus võrreldes kogu reguleeriva raamistikuga ilmneb järgmine: administraator võib iseseisvalt pöörduda vahendusasutusele küsimustes, mille puhul tal on õigus kohtusse astuda, kuid vahenduslepingu allkirjastamiseks peab ta saama aktsionäride üldkoosoleku eriloa.

L 'art. 71-quater disp. att. äriseadustikulõpuks võimaldab see vahendajatel kokku leppida koosolekute kokkukutsumise tehnilised ajad vahendusprotsessi aegadel, mis ei pruugi kokku langeda.Video: