Ehitaja maja ostmine: käendaja garantii

Ettevõttelt maja ostmisel, et tagada summad, mis on makstud enne tootja võimaliku rikke toimumist, on garantii garantii

Ehitaja maja ostmine: käendaja garantii

Garantii tagatis ehitaja maja ostmisel

A kodu ostmine ehitusfirma valmimisel võib juhtuda, et ehitaja ebaõnnestub enne vara omandiõiguse üleandmist ostjale, kes teo toimumise ajal on deposiidi maksnud.

Mida teha nendel juhtudel?

Abivahendiks on abivahend või pigem garantii, mille kehtestas Seadusandlik dekreet nr. 112 2005: see on nn käenduse garantii või käendus.

Esialgse lepingu sõlmimise ajaks on tootjal juriidiline kohustus tarnida ostjale panga, kindlustusseltsi või kvalifitseeritud finantsvahendaja väljastatud garantii.

Mis on garantii garantii?

Maja ehitaja ostmine

Kõnealuse reegli eesmärk on kaitsta erasektori ostjat selle hüpoteesis kodu ostmine tootjalt, sest seda peetakse nõrgemaks töövõtjaks.
Käendaja garantiiga tagatakse praktiliselt võimalus makstud summad tagasi saada, kui tootja tekib kriisiolukorras.
Sellisel juhul võib ostja võtta ühendust pangaga, kindlustusseltsiga või volitatud finantsvahendajaga, kes on allkirjastanud tagatise, ning seega on võimalik makstud raha tagasi maksta koos tekkinud õiguslike intressidega.

Mida garantiigarantii katab?

  • summad, mida ehitaja on juba kogunud, või esialgse lepingu allkirjastamise ajal juba omandatud väärtused;
  • summad, mida tootja peab koguma pärast esialgse lepingu sõlmimist, kuid enne omandiõiguse ĂĽleminekut, st enne lõplikku toimingut.

Millised summad käendagarantiist välja jäetakse?

  • summad, mida ehitaja peab koguma ainult omandiõiguse ĂĽlemineku ajal, mis langeb kokku notariaalakti sõlmimisega
  • summad, mille osas on kokku lepitud, et laenuandja, näiteks pank, peab neid tasuma
  • riiklikud toetused, mida juba abistab iseseisev tagatis.

Kui käendaja tegutseb

Varem on öeldud, et garantii garantii tegutseb, kui tootja kannab kriisi, ja näeb ette, et ostjale tagastatakse kõik summad ja mis tahes muu tasu, mida tootja on tegelikult saanud, ning mis kõik on suurenenud iga makse kuupäeval kogunenud õigusliku intressi võrra kuni kriisi ajal.
Aga mida tuleks mõista kui kriisiolukorda?
Konkreetse mõiste andmine on sama seadusandlik dekreet nr. 122 2005 mis viitab juhtudele, kus tootja on läbinud või on läbinud:
• kinnisvara realiseerimine seoses lepingu ehitusobjektiga
- pankrot
• erakorraline haldamine
• kokku lepitud
• kohustuslik halduslik likvideerimine.
käenduse garantii seda ei saa rakendada väljaspool ülaltoodud juhtumeid.
Lisaks sellele ei kohaldata seda isegi siis, kui ehitusplats on blokeeritud muudel põhjustel või näiteks viimistlus on ebaõnnestunud, puudub kindlustuskaitse ja tuleb kasutada tavapäraseid kohtumenetlusi.
Nõustamine, kui ostate ehitatava maja, on siiski anda võimalikult vähe raha ette või igal juhul teavitada neid töö edenemisest.
Seadusandlik dekreet nr. 122 2005 näeb ette, et tagatise võib anda ka progressiivse sisuga, mille eesmärk on tagada summad, mida tootja suhetes tegelikult kogub, maksimaalse piirmäära piires, mis peab olema garanteeritud garantiipoliitikas, mis koosneb kogu summast, mis on ehitaja saab sularaha sisse võtta enne vara üleandmist. Lisaks ei rakendata käendust juhul, kui ehitusluba ei ole veel taotletud või kui on esitatud äritegevuse alustamise deklaratsioon ning kui on juba võimalik taotleda asutuse vabastamist.
Tagatise andmisega loobutakse ennetava jõustamise kasust peamine võlgnik. See tähendab, et ostja peab viivitamatult pöörduma tagatise andnud panga või kindlustusseltsiga ning ei tohi kõigepealt katkestada tootjalt krediiti tagasi saada.

Tagatis: kuidas nõuda juba makstud summade tagasimaksmist

Fudgeri garantii

Nõuda juba makstud summade sissenõudmist käenduse garantii ostjalt on nõutav kirjalik taotlus, millele tuleb lisada asjakohased dokumendid, mis tõendavad summade suurust ja mis tahes muu tasu väärtust, mida tootja on ostjalt kollektiivselt saanud.
Taotlus tuleb saata käendaja märgitud aadressile tähitud kirjaga koos kättesaamistõendiga.
Kolmekümne päeva jooksul alates ülalnimetatud taotluse saamise kuupäevast - trahviga, millega hüvitatakse ostjale kulud seoses kapitali tagastamine ja asjakohaste intresside maksmine - käendaja on kohustatud tasuma makstava summa.

Käenduse väljaandmata jätmine: karistuste käsitlemine

Tagatise garantii

Juhul kui tootja ei vabasta käendusleping seadusandja ette nähtud karistus on lepingu suhteline tühisus, millele lisaks sellele võib tugineda ainult kaitstud ostja.
Kehtetuks tunnistamise karistust tuleb lugeda kohaldatavaks isegi siis, kui käenduse garantii ei näita kõiki seadusega nõutavaid omadusi, näiteks:
• tagatise puhul, mis on antud ainult osaliselt tagatavatest summadest (sel juhul on võimalik jälgida ka simuleeritud hinna hinda);
• muu seadusega ettenähtud isiku poolt antud tagatise puhul;
• kui tegemist on poliitikaga, mis on välja antud ilma põhivõlgniku eelneva täitmise tagatisest loobumiseta.
Ostja ei saa eelnevalt loobuda käenduse garantii.
Kui uue õigusakti eesmärk on kaitsta nõrk töövõtjaja seega poolte vahelise võimu tasakaalu tasakaalustamiseks tuleb arvestada, et sama distsipliin ei ole erandit teha ja see ei ole poolte kättesaadavuses; vastasel juhul oleks oht kaotada õigusaktidega taotletavad eesmärgid.
Tegelikult räägime tootja kohustusest anda käendaja garantii ja mitte selle asemel ostja õigus selle garantii saamiseks.
mistahes loobumine ostjalt käendustagatisele ei salvestata lepingus ette nähtud lepingut kehtetuks tunnistamise sanktsioon.

Muud seadusega nõutavad kaitsemeetmed ostja kasuks

Lisaks sellele käenduse garantii- muud seadusega ette nähtud kaitsed ehitatava hoone ostmise korral ostja kasuks riskide vastu, mis võivad tekkida kuni akti allkirjastamiseni, eriti kui tootja on rikkunud:
• tootja kohustust vabastada ostjale kindlustuspoliis, mis hoiab selle vähemalt 10 aastat tasuta hoone täieliku või osalise hävimise või ehitustööde tõsiste konstruktiivsete puuduste tõttu;
• esialgse lepingu sisu täpne reguleerimine;
• hüpoteegi ja ehitaja hüpoteegi jagamine enne müügilepingu sõlmimist;
• keeld notaril müüa lõhestamise tiitli puudumisel või hüpoteegi tühistamise korral, kui laen puudub;
• ostja ostueesõigus enampakkumisel, kui elukoht on peamine elukoht.Video: