Avaliku halduse omandamise sundvõõrandamine

Eraõiguse avaliku halduse poolt teostatav sundvõõrandamine toob alati kaasa kahju hüvitamise ja vara tagastamise kodanikule.

Avaliku halduse omandamise sundvõõrandamine

Sundvõõrandamine üldsuse huvides

Sundvõõrandamine üldsuse huvides

Kui riik või muu avalik - õiguslik asutus kavatseb avalikel põhjustel läbi viia töö üldistes huvidesnäiteks maantee või hoone, mis läheb hõivama eraomand, on kaks kuidas minna: kas kokkulepe erasektori või kehtestamine.
Esimene viis toimub kahe testamendi kohtumise kaudu leping.
Teine koosnebsundvõõrandamine maad, seega väljastades autoriteetset akti, mis toob kaasa maa omandamise avalikus omandis hüvitise maksmisel.
Sundvõõrandamist avalike huvide eest pakubart. 834 c.c., mille puhul:

mitte keegi see võib täielikult või osaliselt ilma omandiõigusest tuleneva vara omandist ilma jääda avalikkuse huvides, seaduslikult kuulutatudja ainult ühe maksmise vastu kompensatsioon.

Avaliku huvi tõttu sundvõõrandamisega seotud eeskirjad määravad kindlaks eriseadused.
Fašistliku aja jooksul välja antud tsiviilkoodeksi normil on aga üks kate põhiseaduslikart. 42 kulu., co.3, mille jaoks eraomand saab olema komisjoni poolt ettenähtud juhtudel. t seadusja salvestage kahjutasusundvõõrandatud põhjusel, et. t üldistes huvides.
Ühenduse piirkonnas on ka Põhiõiguste harta dell 'Euroopa Liidus näeb etteart. 17 et inimesed võivad ilma eraomandilt ilma jääda avalikkuse huvides-. t-- juhtudel ja viisil, mis on ette nähtud. t seadus ja tagastamise järel aeg kasulik õige toetused.

Ekspressioonimenetlus

Expropriative menetlust reguleerib presidendi dekreedi n. 327, 8. mai 2001 õigus Avalikuks kasutamiseks mõeldud sundvõõrandamise seaduste ja määruste konsolideeritud tekst.
Siin mainitakse mõningaid selles sisalduvaid reegleid.
Seetõttu peab sundvõõrandamine toimuma avalikud tööd või kommunaalteenused.
Neid eeskirju kohaldatakse ka sundvõõrandamise korral privaatne ja isegi kui sundvõõrandamine ei too kaasa muutusi või muudatusi, vaid sekkumiste funktsionaalnekasutamine kaupade või maa kogukonnalt või üks neist koos.
Sundvõõrandamine puudutab ainult kaupu vara või õigusi seotud kinnisvaraga (vt. t art. 1).
Määrus kordab, et sundvõõrandamine on lubatud komisjoni poolt ettenähtud juhtudel. t seadused ja eeskirjadega (V. art. 2).
Sundvõõrandamismenetlus peab olema inspireeritud põhimõtetele inexpensiveness, kell tõhusus, kell efektiivsus, kell reklaam ja lihtsustamine haldusmeetmete kohta (V. art. 2).
Dekreediga nähakse paljude muude eeskirjade hulgas ette ka selle eeskirju kommunikatsioon era- ja osalemine sama menetlusega.

Sundvõõrandamisprotsessi etapid ja sundvõõrandamise dekreet

Vastavaltart. 8, presidendi dekreedi n. 327/2001 1. sundvõõrandamise määrus võib välja anda, kui: t
a) teostatav töö on oodatav üldises linnaplaneerimisvahendis või samaväärse olemuse ja tõhususega aktis ning sundvõõrandatavates asjades side sundvõõrandamiseks;
b) on tehtud deklaratsioon kommunaalteenused;
c) kindlaksmääramine, isegi kui see on ajutine, on kindlaks määratudkompensatsioon sundvõõrandamise kohta.

Omandamistöö ja usurpatsioon

Sundvõõrandamine kommunaalteenuste jaoks

Praktika on näinud p.a. ei kavandatavat menetlust; kohtupraktika oli nii ehitatud -. t sundvõõrandamine (või expropriative või asjakohane) ja sellest piraatsõltuvalt sellest, kas - kas seda sünteetilisel ja lihtsustatud kujul - näiteks töölevõtmine oli algusest peale (usurpatiivne) või hilisem (omandatav) hetk; sõltuvalt sellest, kas see toimus üldiselt avaliku või välise võimu teostamisel; tihti põhines vahetegemine kasuliku deklaratsiooni olemasolu või selle kehtivuse alusel.
Näiteks otsustati sobiva okupatsiooni ja usutavat okupatsiooni arvud on võimalik pöörduda pöördumatu transformatsioon sundvõõrandamise dekreedi puudumisel, isegi pärast avalikkuse deklaratsiooni ja seega ühe sundvõõrandamise menetlus; teiselt poolt - fondi ümberkujundamine puudumiselab initio avalike teenuste deklaratsiooni kohta (vt tsiviilkohtumenetluse sektsiooni viimast osa, ord NN. 13659 ja 13660 13.6.2006 ja n. 115 juuni 2006 3911) (T.A.R. Florence n. 1822/2008).
Kahe numbri eristamine, mis siin kindlasti on keeruline, ei ole tänapäeval enam asjakohane, sest nagu näeme, on mõlemad arvandmed õigussüsteemist keelatud.
Tegelikult olid algselt Itaalia kohtunikud tunnistas l 'omandamine eraomandi avalikule omandile töötamise korral saamahimulinetunnustades seega kodanikku ainult õigusega kompensatsioon, aga ei et see on tagastamine hea.
Vastupidi, assigneeringute puhul piraat nad olid andnud kodanikule õiguse tagastamine ja al kompensatsioon kahju.

Omandamistöö ja Euroopa Inimõiguste Kohus

Asi on näinud Euroopa Inimõiguste Kohus mis on rohkem otsustes tsenseeritud vormid kaudset sundvõõrandamist, see tähendab ilma pealkirjata, mille hulgas on omandamistöö, kvalifitseerides neid alaline ebaseaduslik vastu a põhiõigust inimese tagatudart. 1 (õigus vara kaitse). t Lisaprotokoll Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon; seda rõhutamata asjaolu, et avalikku tööd tehti kohapeal omandiõiguse omandamine ei saa kunagi põhjustada õigusrikkumist (vt näiteks kohtuotsus Carbonara ja Ventura c. Itaalia, 30. mai 2000 viidatud Cass. n. 735/2015).
Vastavalt Strasbourgi kohus Itaalia riik ei peaks mitte ainult takistama ja igal juhul takistama igasugust ebaseaduslikku okupatsiooni, kuid seal, kus on pärast nimetamata okupatsiooni olnud maa ümberkujundamine, soodustada maa tagasipöördumist (paljude seas v. Scordino kohtuotsus c. Itaalia, n. 3, 6. märts 2007, millele viitab Cass. n. 735/2015).

Acquisition Employment ja United Sections 2015

Sel aastal ka Ühisosad kassatsioonikohus (lause n. 735/2015) on keelanud inimõigusi rikkuva omandamistegevuse: see on tõepoolest öeldud kui sundvõõrandamise dekreet ei ole välja antud või on tühistatud, on eraõiguslik isik kinnisasja vallandamine ja manipuleerimine administratsiooni poolt, olenemata sellest, kas tegemist on avalikkuse deklaratsiooniga või mitte, ebaseaduslik üldine seadus, mis määrab mitte omandiõiguse üleandmise administratsioonile, vaid viimase vastutus kahju eest.
Eelkõige seoses juhtumitega, mis on juba tagasi viidud tööga hõivatud tööhõive arvule, süüteo konfigureeritavus kui hetkeline rikkumine, millel on püsiv mõju, ning vastavalt sellele, mida on seni käsitletud c.d. Usaldusväärne okupatsioon, tuleb kinnitada püsiva kuriteo olemus, mis lõpeb ainult kokkuleppelepingu tagastamise, selle ümberkujundanud sõitja täieliku kasutamise või omaniku loobumise tõttu paremale, samaväärse kahju hüvitamise nõudes.
Põhimõtteliselt, ei ainult juhul, kui sundvõõrandamine, aga ka selles, mis on sundvõõrandamine, ebaseaduslik okupatsioon ei hõlmab kaotus kodaniku omandiõiguse t kuid tema õigus kompensatsioon kahju, mis tekkis ajavahemikul, mil tal oli ära võetud ka kauba kasulikkus tagastamine ka ise; ta võib siiski tagasisaatmise alternatiivina nõuda summa, mis vastab hüvitisele kahju.
Samuti karistab ta karistust kommenteerides, et kuna tegemist on püsiva õigusvastase tegevusega, mis lõpeb ainult vara tagastamisega (ja mitte hetkega, nagu varem arvati) või samaväärse hüvitise nõudega, retsept (viie aasta) samaväärse kahju hüvitamise nõude kohta hakkab kulgema alates nõudlus, samas kui selle eest, et inimene ei nautinud kaupa annuiteet.Video: