Erandid tulekustutusprojektidest korteriühistute garaažides

Korterelamu garaažide projekteerimisel ja kohandamisel tuleohutuse eeskirjadele on asjakohane arvestada olemasolevaid ringkirju, erandeid ja selgitusi.

Erandid tulekustutusprojektidest korteriühistute garaažides

Tuletõrje projekteerimine korteriühistute garaažides

antincendio autorimesse

tuletõrjemeetmed, mis sisaldub D. M. Nr 38, 01.02.1986juhtige tehnikud andmetele ja juhistele, et tagada garaažide õige disain, tagades tulekahju korral kahjustuste kaitse ja piiramise.
Meetmeid kohaldatakse pärast dekreedi avaldamist ehitatud hoonete suhtes.
Siiski võib juhtuda, et disainerite hooletuse või struktuurilistest või muudest probleemidest tulenevate objektiivsete piirangute tõttu ei ole need tähised tähele lisatud või neid ei saa järgida.
Seetõttu näeb reegel ette võimaluse tegutseda kitsendamine, kuid säilitades teatud piirides, mis on kehtestatud kokkuleppel tuletõrje maakonna juhtimine territoriaalse pädevusega.

Erandid tulekustutusprojektidest korteriühistute garaažides

Lisaks eespool nimetatud dekreedile on ka presidendi dekreedi n. 151, 01.08.2011, Uus tulekahjude ennetamise määruskaalub võimalust taotleda erandit:
Kui tulekahjude vältimise kontrolli alla kuuluvate tegevustega (...) on omadused, mis ei võimalda täielikku vastavust kehtivatele tulekahjude ennetamise eeskirjadele, võivad asjaomased isikud (...) esitada tuleohutuseeskirjade täitmiseks erandi taotluse....). Juhatus uurib taotlust ja edastab selle konkreetse põhjendatud arvamusega 30 päeva jooksul piirkondlikule direktoraadile. Direktor, olles konsulteerinud tulekahjude ennetamise piirkondliku tehnilise komiteega (...), kuulutab end kuuekümne päeva jooksul alates taotluse saamisest ja edastab samaaegselt juhtkonnale, kellele see esitati, ja taotlejale.(Artikli 7 lõiked 1, 2, 3).
Aga kuidas jätkata vabastustaotluse esitamist?

vigile del fuoco antincendio

D. M. 7. august 2012, kunstis. 6, täpsustab, milliseid dokumente peate protsessi alustamiseks lisama. Pädev käsk tuleb saata:
a) taotleja üldine ja alaline asukoht või institutsiooni või äriühingu puhul tema seaduslik esindaja; b) põhialuse tegevuse ja igasuguse teisejärgulise tegevuse kirjeldus, vabastustaotluse objekt; c) õigusnormid, mille suhtes ta on kohustatud erandeid tegema; d) tegevuse iseloomu või olemasolevate piirangute täpsustamine, mis muudavad võimatuks punkti c sätete järgimise; e) vastuvõetavate tehniliste meetmete kirjeldus.
manuseid, mis on valmistatud vastavaltI lisa normi järgi tuleb need märkida tehniline dokumentatsioon, allkirjastatud tuletõrje professionaaliga e maksetõend riigi provintsi riigikassa kasuks.
Mida on võimalik teha?
Peaaegu kõigi D.M. on võimalik ette näha erandid, mida kompenseeritakse siiski teiste süsteemidega, mis suudavad igal juhul tagada kasutajate ohutuse.
Näitena näitame mõned neist.

incendio autorimessa

Seosespõrandate kõrgus norm näitab, et kõrgus on vähemalt 2,40 m, minimaalne kõrgus tala all vähemalt 2,00 m. Erand näeb ette privaatsete garaažide puhul, kuni 40 autot ja mis asuvad hiljemalt 1. keldris, on lubatud, et põranda kõrgus on väiksem kui 2,40 m, minimaalselt 2,00 m, tingimusel et: a) Garaaž on varustatud loomuliku ventilatsioonisüsteemiga, millel on ilma akendeta ventilatsiooniavad ja mille pindala on vähemalt 1/20 garaaži pindalast. Vähemalt 50% eelnimetatud ventilatsioonipinnast tuleb saada vastaskülgedel; b) minimaalset kõrgust 2,00 m tuleb järgida katuse mis tahes väljaulatuva osa puhul, kaasa arvatud kõik rajatised ja laetorud; c) väljapääsudeni jõudmine ei tohi ületada 30 m. (Artikkel 3.2)
Punkt 3.7.2, seevastu nõuab kahe kujundust kaldteed ühesuunaline minimaalse laiusega 3,00 m või ühepoolne vähemalt 4,50 m pikkune kaldtee või 3,00 m kuni 15 auto parkimiseks.
Erand näitab siiski seda üle 15-aastaste ja kuni 40-autode garaažide puhul on lubatud ükski ramp, mille laius on vähemalt 3,00 m, tingimusel et paigaldatakse liiklusvalgusüsteem, mis sobib transiidi reguleerimiseks samal ühesuunalisel rambil.

Korterelamute garaažide tuleohutuse kavandamise selgitused ja küsimused

deroghe alla progettazione antincendio

Ülaltoodud erandid on mõned õigusaktides sätestatud erandid: need on ka olemas selgitused ja küsimused sellega seoses, avaldades ringkirja, mis suudab selgitada ja lihtsustada planeerimist, analüüsides iga üksikjuhtumi puhul esinevaid probleeme.
Näiteks räägime kastkui ruumi, mille piirid on vähemalt REI 30 ja pindala mitte üle 40 m2, on oodata võimalus, et samasuguse otstarbega ruumid oleksid suuremad kui 40 m2tingimusel, et nendes ruumides on minimaalne õhutuspind (sõltumatute avadega või manööverdamisraja suunas), mis on vähemalt 1/25 planeeritud pinnast (Prototüüp nr P310 / 4108, 08/05/01, punkt 22 (44)).
Kõigil muudel juhtudel on soovitatav tutvuda standarditega ning kokkuleppel korteriühistute ja administraatoritega pöörduda kvalifitseeritud tehnikuga 120-tunnise osaluse saamiseks viie aasta ajakohastamisega, nagu on määranud D.M. 5. august 2011.Video: