Ă–kodisain, CE

Tuntud CE-sümbol, mis on nähtav paljudel turul kättesaadavatel toodetel, näitab vastavust direktiivile 125/2009 / EÜ ja selle üldistele nõuetele.

Ă–kodisain, CE

direktiivi 2009/125 / EÜ kohaselt turustatud toodete vastavust seda kontrollib majandusarengu ministeerium, kooskõlastatult asjaomaste piirkondade ja asjaomaste haldusasutustega, kasutades ka Enea, kaubanduskojaid, Guardia di Finanzat; eespool nimetatud ministeerium peab alati tagama, et tarbijad ja teised huvitatud isikud saaksid kommenteerida toodete vastavust. Ärgem unustagem siis, etENEA on uute tehnoloogiate ja energia riiklik asutus.

Toodete mĂĽĂĽk

kontrollidega seotud kulud toodete vastavuse kontrollimine tootjatelt või nende volitatud esindajad või viimase puudumisel importijad vastavalt tariifidele ja makseviisidele, mis määratakse kindlaks teenuste tegelike maksumuste alusel majandusarengu ministri määrustega, kokkuleppel majandus- ja majandusministriga. rahastamist.
Kui tootjal ei ole ühenduse territooriumil alalist asukohta ega asukohta ning ei ole agent, see on läbi importija kohustus: tagada, et turule viidud või kasutusele võetud toode vastab käesolevale määrusele ja kohaldatavale rakendusmeetmele, samuti kohustus pidada EÜ vastavusdeklaratsiooni ja hindamisega seotud tehnilist dokumentatsiooni kättesaadavaks ja kättesaadavaks; tehtud vastavusdeklaratsioonid ja vastavusdeklaratsioonid.

CE-vastavusmärgis

Enne iturustamistvõi toote kasutuselevõtmine on üks märgistamine CE-vastavus ja üks väljastatakse EÜ vastavusdeklaratsioon, millega tootja või tema volitatud esindaja või viimase puudumisel importija õigustab ja kinnitab, et toode vastab kõigile kohaldatava rakendusmeetme asjakohastele sätetele või samale meetmele rakendatavast meetmest.
CE - vastavusmärgis koosneb initsiaalid CE ning sellega seoses on keelatud toodete märgistamine CE-märgise tähenduse või vormi kasutajaid eksitava tõenäosusega; tootja või tema esindaja esitatav teave peab olema lõppkasutajale jõudmisel Itaalia keeles. l 'teiste keelte täiendav kasutamine see on lubatud, kui teave on täpselt sama, mis itaalia keeles esitatud teave.
Lisaks itaalia või muudes keeltes väljendatud tähistele lubatud kasutada sümboleid, koodid või muud majandusarengu ministri määrusega määratud meetmed pärast keskkonnaministri ja maa- ja merekaitseministri ärakuulamist ühenduse tasandil vastuvõetud sätete alusel, sobivad lõpptarbija varustamiseks märgistusega modaalsus seadme kasutamise kohta.

Triipkood

Eespool kirjeldatu puudumine hõlmab toote turult kõrvaldamine tootja kulul o volitatud esindaja; lisaks teavitab asutus viivitamata Euroopa Komisjoni ja teisi liikmesriike kõikidest meetmetest, mis on seotud toodete mittevastavusega direktiividele.
Pärast toote turuleviimist või kasutuselevõtmist peab tootja või tema volitatud esindaja säilitama asutusele kättesaadavaks, kontrollimiseks, üks 10 aastat pärast tootmist viimastest nendest toodetest, dokumendid, mis on seotud tehtud vastavushindamise ja välja antud vastavusdeklaratsioonidega; asjakohased dokumendid tehakse kättesaadavaks 10 päeva jooksul pärast pädeva asutuse taotluse saamist.
Toode, millele on määratud a Ühenduse ökomärgis vastavalt Määrus (EÜ) nr. T 66/2010 Euroopa Parlamendi ja nõukogu t

meid

25. tnovembri 2009. t disain keskkonnasõbralik kohaldatava rakendusmeetme kohaldamist, tingimusel et need spetsifikatsioonid on lisatud ökomärgisega.
CE-märgis tuleb kinnitada tootele ja kui see ei ole võimalik, tuleb see kinnitada pakendile ja dokumentidele. CE-märgisel peab olema „kõrgus vähemalt 5 mm; kui CE-märgise mõõtmeid vähendatakse või suurendatakse, siis rkontrollitud proportsioonid ülaltoodud skaalajaotise skeemi.Video: Maschinensicherheit und CE-Kennzeichnung (Deutsch)