Ebaseaduslike teoste lammutamine ja omandamine

Pärast üheksakümmend päeva ilma lammutamiskorralduse ja restaureerimisest teatamata omandatakse kinnistu tasuta ja automaatselt.

Ebaseaduslike teoste lammutamine ja omandamine

Lammutustellimus

Ebaseaduslike teoste lammutamine ja omandamine: lammutamine

Vastavaltart. 31, D.P.R. 380/2001, lõpetatud tööde puhul ehitamise loa puudumisel või kogu lahknevuses sellest o oluliste variatsioonidegaKui hindamine on tehtud, annab omavalitsus omanikule ja kuritarvitamise eest vastutavale isikule korralduse eemaldamine ja lammutamine märkides ala, mida omandatakse mittevastavuse korral.
Sama artikli esimene lõik määratleb teostatud sekkumised kogu lahknevuses ehitamise loast need, mis hõlmavad ehitusorganismi konstruktsiooni, mis on tüpoloogiliste omaduste poolest täiesti erinev, planeeringu või selle kasutamise lubamine sama loa objektilt või ehitiste mahtude ületamine, mis ületavad projektis märgitud piirmäärasid ja moodustavad hooneorganismi või selle osa spetsiifilise tähtsusega ja iseseisvalt kasutatav.
Vastavaltart. 32, D.P.R. 380/2001 olulised muudatused heakskiidetud projektid on kindlaks määranud piirkonnad, kes peavad siiski arvestama, et varieerumine on oluline ainult siis, kui on täidetud vähemalt üks järgmistest tingimustest:
a) kavandatud kasutusotstarbe muutus, mis eeldab standardi muutmist Ministri 2. aprilli 1968. aasta dekreet
, avaldatud ametlikus väljaandes n. 16. aprilli 1968. aasta otsus 97 Ehitiste tiheduse, kõrguse, hoonete kauguse ja eluruumide ning tootmisruumide ja avalike ruumide vaheliste ruumide maksimaalse suhtarvu piirid, mis on reserveeritud ühistegevusele, avalikele parkidele või parkimisaladele uute linnaplaneerimisvahendite loomisel või olemasolevate läbivaatamineart. 6. augusti 1967. aasta seaduse 17. 765);
b) hinnatava mahu või põrandapinna oluline suurenemine seoses heakskiidetud konstruktsiooniga;
c) olulised muudatused kinnitatud projekti või ehitise asukoha kindlaksmääramisel linnapiirkondades;
d) kinnitatud hoone sekkumise omaduste muutus;
e) seismilise ehituse kohta kehtivate eeskirjade rikkumine, kui see ei vasta menetluslikele faktidele.
Seadus välistab, et olulisi muudatusi võib pidada sellisteks, mis mõjutavad lisakuutide suurust, tehnilisi mahtusid ja üksikute eluruumide sisemist jaotust.
Kui tähtedega a, b ja c märgitud sekkumised puudutavad ehitisi, mille suhtes kohaldatakse side ajaloolist, kunstilist, arhitektuurilist, arheoloogilist, maastikku ja keskkonda, samuti parkidele või riiklikele ja piirkondlikele kaitsealadele langevaid omadusi tuleks käsitleda sekkumistena, mis viiakse läbi täielikus vastuolus loaga, vastavalt ja selle mõjule; artiklid 31 ja 44, D.P.R. 380/2001.
Teisi samade hoonete sekkumisi peetakse olulisteks muudatusteks (v. art. 32, D.P.R. 380/2001).

Lammutustellimuse täitmata jätmine

Ebaseaduslike teoste lammutamine ja omandamine: teoste

Kui kuritarvitamise eest vastutav isik ei toimi korraldus üheksakümne päeva jooksul alates ettekirjutuse esitamisest see on omandatud õiguse ja kohaliku omavalitsuse pärandile tasuta. Koos varaga omandatakse ka piirkond, mida nimetatakse "sedimeeks", st ala, kus hoone seisab, samuti ala, mis vastavalt linnaplaneerimisnõuetele vajab kuritarvitatavate teoste loomiseks.
Igal juhul ei saa omandatav ala ületada kogu kasutamata kasutamata ala kümnekordset laiust.
Vastavaltvalitsev suund kohtupraktikas arvatakse, et omandamine toimub õigus ja ilma täiendava teatamiseta.
Selles mõttes on mittevastavuse hindamisest teatamine ainult täitmisele pööratava pealkirjana oluline kinnisvara registrisse kandmise ja selle ümberkirjutamise eesmärgil, mis on tasuta.
Eraomandi kadumine toimuks de jure alates tähtaeg üheksakümne päeva jooksul. Orienteerumine on hiljuti vastu võetud Kassatsioonikohus n. 17134/2015.
Siiski puudubvastupidine teade, mille omandamine ei toimu ainult tähtaja ebaõnnestumise lõppemise korral vaja:tuvastamine ametlik alates intemtemppeanza, teade hinnangu ja transkriptsioon kinnisvara omandamise tiitli kinnistute registrites (paljude hulgas vt Cass. n. 25196/2008).

Rahalised halduskaristused

Märkismittevastavuse, alati kooskõlasart. 31, D.P.R. 380/2001, üks on kehtestatud rahaline halduskaristus summa, mis on vähemalt 2000 eurot ja maksimaalselt 20 000 eurot, (ilma et see piiraks muude kehtivate määrustega ettenähtud meetmete ja sanktsioonide kohaldamist) t. tulu sanktsioonide kehtestamisest tulenevalt peab omavalitsus neid kasutama üksnes ebaseaduslike tööde lammutamiseks ja rekonstrueerimiseks ning avalike haljasalade jaoks mõeldud alade omandamiseks ja varustamiseks.
Tavapärase põhikirjaga piirkonnad võivad suurendada rahaliste halduskaristuste summat ja samuti määrata kindlaks, et sanktsioonid on korrapäraselt korratavad, kui lammutamiskorralduse täitmata jätmine jääb kehtima.
Lammutuskulud
Omandatud töö lammutatakse vastutavate isikute arvelt kuritarvitamine, välja arvatud juhul, kui volikogu arutelus ei ole avalike huvide olemasolu ja alati, et töö ei ole vastuolus oluliste linna- või keskkonnahuvidega.
Volitamata tööde puhul, mida teostatakse riigi või piirkondlike seaduste kohaselt allutatud maale, on tasuta omandamine lammutuskorralduse täitmata jätmise korral õigusvastane, kui see on õigustatud nende haldusasutuste kasuks, kes vastutavad järelevalve teostamise eest. „võlakirja järgimine.

Need ametiasutused näevad ette ebaseaduslike tööde lammutamise ja kohtade seisundi taastamise kuritarvitamise eest vastutavate isikute arvelt. Piirangute võistluse hüpoteesis toimub omandamine kohaliku omavalitsuse pärandi kasuks (art. 31, decr. cit. co.).

Lõhkumiskorraldus süüdimõistva kohtuotsuse kriminaalkorras

L 'järjekord lammutamise annab välja ka kohtunik, kes selle välja annab süüdimõistva kohtuotsuse nimetatud linnaplaneerimisrikkumise eestart. 44, D.P.R. 380/2001, kui lammutamine pole veel tehtud.
On kindlaks tehtud, et sellele korraldusele ei tohi eelneda haldusotsuses ettenähtud ettekirjutuse teatamine (vt. T Cass. n. 47322/2007).
järjekord see kehtib ka vara müügi korral a kolmas: kolmandad isikud kannatavad nii lammutamise tagajärgede kui ka kohaliku omavalitsuse pärandi omandamise tagajärjel: kuigi lammutustellimuse saaja ja kuritarvitamist tegi, tuleb tellimus täita kõigile.
Seega me loeme lause n. 22853/2007, kui on siiski täpsustatud, et: Tagasivõtmatu karistusega määratud lammutamiskaristuse taastav funktsioon, mis kinnitas hoone ehitamise õigusvastasust, tähendab, et vastupidiste kehtivate ja tõhusate haldusmeetmete puudumisel peab see olema täitmisele pööratav igaühe suhtes, kes on omandanud omandiõiguse. hästi, et selle püsivus kahjustab jätkuvalt keskkonda.
Sellest järeldub, et kuigi tellimuse saaja on isik, kes on kuritarvitanud, tuleb tellimuse täitmine ikkagi teostada selle vastu, kes on vara omandanud.
Loomulikult kolmas kätte maksma tekitatud kahju eest võlgniku vastu.
Eespool nimetatud lammutustellimuse menetlust käsitlevad eeskirjadart. 31, millele on viidatud ka viidatud ehitiste puhulartikli 22 lõige 3, D.P.R. 380/2001st need sekkumised, mille puhul on võimalik tegevust teostada ehitusloa alternatiivina.
Täiendava teabe saamiseks tutvuge seaduse tekstiga ja eksperdi konsultatsiooniga.Video: