Huvide konflikt ja hääletamine ühiselamu

Kas ühistu võib huvide konfliktis hääletada? Kas arvutame kvoorumi arvutamisel ja kaalutlemisel arvukalt aktsiaid ja isikut?

Huvide konflikt ja hääletamine ühiselamu

Hääletamine huvide konfliktis korteriühistul

Konfliktid korterelamu

Kuidas me saame määratleda huvide konflikt sisse ühisomand, või parem korteriühistul?
Äärmuslikes sünteesides, nagu a kontrast üksikisiku ja kogukonna huvide vahel.
On huvide konflikt, nt hääletamisel tühistamine administraatori ja administraatori tegevus on üks tingimus, või kui ta otsustab tegutseda ühe vastu condòmino morosojne
Täpsema sõnastusega võib kondomiiniumide huvide konflikti määratleda kui omahuvi või omandiõiguse olemasolu seoses arutelu objektiga, eriti vastandliku huviga, isegi kui see on potentsiaalselt, koos korteriumi (v. Kassatsioon nr 19131/2015).
Sellistel juhtudel ta saab hääletada huvitav, kes leiab end huvide konfliktis?
Kuidas neid arvutada aktsiate häälteenamused ja hääl koosseisu moodustamise enamuste ja resolutsioonide heakskiitmise arvutamisel?

Huvide konflikt korteriühistutes, normides ja lausetes

Korterelamu käsitlevad eeskirjad nad ei paku midagi huvide konflikti juhtumi lahendamiseks, nii et õigusteadus, mida sageli kutsutakse selle probleemi lahendamiseks, lahendas probleemi taotlusega analoog olemasoleva äriühinguõiguse
See on umbesart. 2373 c.c.mis meie arvates puudutab täna:

otsuse, mis on heaks kiidetud otsustava häälteenamusega nende poolt, kellel on oma nimel või kolmandate isikute huvides vastuolu äriühingu huvidega, võib vaidlustada... kui see võib tekitada kahju. Direktorid ei saa oma vastutust käsitlevates resolutsioonides hääletada. Juhatuse liikmed ei saa hääletada nõukogu liikmete määramist, tühistamist või vastutust käsitlevates otsustes (tsiviilkoodeksi artikkel 2373).

Nagu me ütlesime, on küsimusega mõõdetud kohtuotsused paljud; siin mainitakse mõningaid neist, mis on alates 2002. aastast levinud orientatsioon: Cass. 1201/2002, Cass. 19131/2015 ja Cass. 1853/2018.

Hääletamine korteriühistul: kaalutluslik kvoorum ei muutu

Lauses n. 1201/2002 kassatsioonikohus võtab teadmiseks konkreetse korteriühistute määruse olemasolu ja ka ühisettevõtte suhtes kohaldatava kohtupraktika suunitluse analoogia põhjal.art. 2373 c.c. ette nähtud äriküsimustes, mille kohaselt oli enne dekreetseaduse 6/2003 reformi eelnenud versioonis huvide konflikti pidanud liige erapooletu ja resolutsiooni vaidlustada

kui ilma hääletuseta hääletanud liikmete häälteenamusega ei oleks vajalikku häälteenamust saavutatud (tsiviilkoodeksi artikkel 2373).

Konflikt korteriühiskonnas

Kunsti viimane lõik. 2373 c.c. väljapaistev kvoorumi vahel konstitutiivne ja kvoorum arutlev, millega nähakse ette aktsiate arvutus, mille puhul ei ole hääleõigust võimalik kasutada aktsionäride üldkoosoleku kvoorumi arvutamiseks.
See viimane säte viis domineeriva kohtupraktika järeldusele, et otsuse kvoorumit puudutava seaduse vaikimises on liikme osakaal huvide konfliktis ei jah arvutama sel eesmärgil.
2002. aasta kohtuotsuses märgitakse siiski, et isegi seaduse lihtsast vaikimisest tunnistamine, see järeldus ettevõtte küsimustes (2002. aasta otsuse järeldus ei ole kriitikast vaba), on vaja teha vahet eramute ja ettevõtete vahel.
Korterelamu ei ole a juhtimise lõppu autonoomsed: ei ole, st grupi juhtide lõppu, mis on osalejate omast erinev, ja ka huvide konflikti korral on konflikt see, mis jääb samasse valdkonda kui ühistumaja ja kolmas: ühe huviga see on vastuolus teise huviga.
Tuleb lisada, et korteriühistutes järgivad asjade, taimede ja ühiste teenuste haldamise reeglid enamus, samas kui õiguste pakkumist reguleerib kaupluse reeglid.
Esimesed, nii kvoorumi kui ka kvoorumi deliberativo suhtes, t ei nad on erandit teha, vastavaltart. 1138, kaas. 4 c.c.
Seetõttu ei ole võimalik vastu võtta resolutsiooni, mis on tehtud suuremate häälte arvuga kui seadus.
Lisaks jätkub otsus, otsustamisprotsessi kvoorum ja koosseisu kuuluv kvoorum määratakse kindlaks mõlema väärtuse alusel tõeline seda väärtuse alusel personal.
Ja ükski reegel ei näe ette mõningate kondi ja sellega seotud tuhandete osade väljaarvamise loendamist.
Enamuse võimatuse põhjuseks on üksikute kondoomide õiguste kaitse; erinevad järeldused võimaldaksid vähemusel lahendada enamusreeglit mööda hiilides ja seega seadusega kehtestatud tasakaalu rikkudes.
Teisalt, kui enamus ei saa otsustada, võib osaleja võtta ühendustõigusasutus vastavalt art. Tsiviilkoodeksi 1105, mida kohaldatakse korteriumi suhtes kunsti poolt tehtud edasilükkamise alusel. 1139 c.c.
2002. aasta otsus, tunnistades samas kunsti analoogset rakendamist. 2373 c.c. kui see näeb ette võimaluse kasutada hääleõigust korteriomandile võimaliku huvide konflikti puhul, välistab see selle asemel kunsti. 2373 c.c., co. 4 analoogia alusel ja järeldab selle asemel, et korteriühistute häälteenamusega seotud eeskirjad, konkreetne distsipliin, on kohustuslikud ja et kui enamust ei ole loodud, võib kasutada õigusasutusi.

Eristage kvoorumi konstitutiivne ja kaalutlev?

Laused n. 19131/2015 ruumides, mida tuleb arvesse võtta kohaldatav Korterelamu asjakohased õigusaktid ettevõte seoses enamuse arvutamisega huvide konflikti korral, mille tulemusel välistatakse hääleõiguseõigus oma huvide korteriühiskonna omanikule võimaliku huvide konflikti korral korteriühistu omadega: see on tingitud sellest, et isegi kui reeglid ei tunnusta korteriühistut juriidiline, nad omistavad sellele

sisulised ja menetluslikud volitused ja volitused, mis tulenevad selle struktuuri ja organite struktuurist (kassatsioonikohus 19131/2015);

mainige Cassit. n. 11254, 1997 ja Cass. n. 270, 1976.

Huvide konflikt condomini vahel


Lausega n. 19131/2015 kassatsioonikohus pöördub seejärel tagasi pretsedendi juurde 2002lisades, et kunsti praegune versioon. 2373 c.c. - mis on tehtud pärast seadusandlikku dekreedit nr 6/2003 pärast 2002. aasta otsust - annab seda täna

otsust, mis on kinnitatud otsustava häälteenamusega nende poolt, kellel on oma nimel või kolmandate isikute nimel äriühingu huviga vastuolus olev huvi, vaidlustada vastavalt artiklile 2377, kui see võib tekitada kahju (vt punkt 1).

seejärel sätestatakse

direktorid ei saa oma vastutust käsitlevates resolutsioonides hääletada.
Juhatuse liikmed ei saa hääletada nõukogu liikmete määramist, tühistamist või vastutust käsitlevates otsustes (vt punkt 2).

Lõpuks see ei sisalda rohkem see eristamine põhiseadusliku kvoorumi ja kaalutlusväärse kvoorumi vahel.
Korterelamu reform huvide konflikti küsimuses ei ole midagi lisatud, tugevdades seega kohtupraktika orientatsiooni, mis on korteriühistule täpselt eitanud kvoorumi konstitutsiooni ja kvoorumi deliberativo vahet.
Pealegi, lause n. 19131 märgib, et alates 2002. aastast ei ole nad registreeritud eelmine vastuolus lause nr. 1201.

Korterelamu: saate hääletada huvide konfliktis

Laused 1853/2018 teisest küljest on meiega seoses juba mainitud veel ühte aspekti, mida juba mainiti 2015. aastal: eeskirjuart. 2373 c.c. kohaldatakse.
Seega ei ole resolutsioon kehtetu, kui huvide konflikti tekitanud isiku hääl on aidanud kaasa enamuse moodustamisele ja kui sama resolutsioon on kahjulik, isegi kui see on potentsiaalselt, korteriühistu huvid.

Korterelamu, hääl ja huvide konflikt


Tegelikult väidab ta:

Vastuoluliste condominiumide otsustava häälega kinnitatud otsuse puudus esineb eelkõige siis, kui see on suunatud eriti madala intressiga huvide rahuldamisele või ühisettevõtte huvide vastu ühiste huvide kasutamisele, ühiseks kasutamiseks ja haldamiseks. hoone (kassatsioon 1853/2018).

Igal juhul kordab kohus, et. T kohtunik peab lõpetama õiguspärasust ja mitte minna teenete hindamisse, seega koguduse kaalutlusõiguse üle; seetõttu järeldab kontrollikoda selles küsimuses, märkides seda

kui kohtuniku otsus on kõrvale kaldunud oma olemusest, kuna see on moodustatud osalejate otsustava häälega, mis on inspireeritud välistest eesmärkidest, ei saa kohtunik seega paluda kontrollida kolledži poolt vastu võetud lahenduse asjakohasust või mugavust; pigem tõendama, et see ei kujuta endast arutlusorgani kaalutlusõiguse seadusliku kasutamise tulemust (vt kassatsiooniosakond 6 2, 21/02/2014, nr 4216, Cass. Jaotis 2, 14/10 / 2008, nr 25128) (kassatsioon 1853/2018).Video: