Perekodu üleandmise aspektid

Abikaasade vahel lahuselu ja lahutuse korral on peres elamiskohas iseenesest koht: me näeme teemaga seotud olulisi aspekte

Perekodu üleandmise aspektid

Lahutamine, lahutus ja perekonna kodu

lahutus

Puhul eraldamine (konsensuslik ja mitte), nagu lahutus. t, on asjakohane aspekt antud. t peremaja.
Mis puudutab eraldamist, siis teema, mida varem tsiviilkoodeksiga reguleeritiart.155-quater c.c., on nüüd reguleeritud muudatustegaart. 337-sexies c.c. tsiviilkoodeksis D.Ls. N. 154 2013 (õigus Vanemate kohta kehtivate õigusaktide läbivaatamine), mis sätestab: Assegnazione tuttav maja ja retseptid elukoha.
Perekodu nautimine on prioriteetne, võttes arvesse laste huve.
Kohtunik võtab vanemate vaheliste majandussuhete reguleerimisel arvesse loovutamist, arvestades võimalikku omandiõigust. Õigus pereelule on kadunud juhul, kui loovutaja ei ela või ei ela püsivalt perekonna kodus või elab rohkem ujuma või sõlmib uue abielu. Üleandmis- ja tühistamiskorraldused on ümberkirjutatavad ja vastuolus kolmandate isikutega vastavaltartikkel 2643 c.c
Alaealiste laste juuresolekul on iga vanem kohustatud teavitama teist elukoha või alalise elukoha muutusest 30 päeva jooksul. Teavitamise ebaõnnestumine nõuab, et hüvitataks abikaasale või lastele tekkinud kahju, mis on tingitud teema raskusest.

Perekodu, laste huvide prioriteet

Nagu on selgelt näha, on see huvi, mis erineb kõigi ja selle vahel poeg, eriti kui see on alaealine.
Jaotamisasutuse eesmärk on tõepoolest tagada, et last ei allutataks erilisele stressile ja tagataks teatud määral stabiilsus, veelgi enam, kui tema ümber on palju olulisi asju.
Lapsed, kes võivad olla ka vanad, kui need ei ole majanduslikult iseseisvad (vt. Cass. n. 4108/1993) ja saab sündida abielu, aga ka välja sellest välja.
See on nii oluline, et lapsed omavad praegu omandatud maja loovutamist ei see on määratud abikaasale puudumine järglastest (vt nt. Cass. n. 3934/2008).

Pere kodu ja kadunud kodu

Ühtlasi ei saa peremaja üleandmist vastavalt kehtivatele kohtupraktikale suunata, kui see puudutab eluruumi, mis ei seda kasutati pere kodus.
Orientatsiooni kinnitas hiljuti Euroopa Parlamendi otsus Kassatsioonikohus n. 2015. aasta 22581, mille kohaseltArt. 155 kvaternat tursa. civ), vastates vajadusele säilitada kodumaine elupaik, mida mõistetakse perekonnaelu väljendamise ja väljendamise keskkonda, on lubatud ainult selle vara suhtes, mis on perekonna koondamise keskus kooselu ajal, välistades kõik muud vara, mille abikaasadel oli olemas (Cass. civ. sekti. I n. 14553, 4. juuli 2011).
Lauses nimetatud kohtuotsuses n. 22581 seetõttu lükati abikaasa taotlus mitte anda määratud maja määramine kunagi perekond.

Perekodu määramine ja kodust loobumine

Samuti ei õiguse korral hülgamine eluruumi (vt nt Cass. n. 13736/2003) või di uus kooselu või abielu (v. Cass. n. 2674/2007).

Ülesanded ja majandusaruanded

eraldamine ja pere kodu

Kooskõlas 2005. Taasta esimese lõigu teise lausega. Tart. 337-e Ta viitas, Kohtuniku loovutamisel võetakse arvesse vanemate vaheliste majandussuhete reguleerimist, arvestades võimalikku omandiõigust.
Enamuse orientatsiooni jaoks on ülesanne kuigi millel on majanduslikud tagajärjed, ei saa seda kasutada näiteks abikaasa vajaduste rahuldamiseks majanduslikult nõrgem (vt ex. Cass. n. 13736/2003), sest see tooks kaasa ühe sundvõõrandamine teise abikaasa omandiõiguste kohta (vt nt. Cass. n. 4735/2011).
Igal juhul on abielulahutuse seadus n. 898/1970 art. 6, co.6, sätestab, kui see meid puudutab Perekodu kodus eelistatakse vanemat, kellele lapsed on usaldatud või kellega lapsed elavad üle täisealiste. Igal juhul peab kohtunik jagamise eesmärgil hindama abikaasade majanduslikke tingimusi ja otsuse põhjuseid ning soosima nõrgemat abikaasat.

Peremaja ja eksklusiivne vara

Ülesanne võib puudutada ka omandiõigust ainuõigus üks kahest (vt. Cass. n. 23591/2010).

Peremaja üleandmine ja transkriptsioon kinnisvara registrites

Alati vastavalt viidatud punktile art. 6, co.6, L. abielulahutuse kohta, ümberkirjutatud üleandmine on kolmanda ostja vastu art. Tsiviilkoodeksi 1599; l 'art. 1599 c.c. see puudutabtäidetavaks kolmandale rendile (kui sellel on enne müüki teatav kuupäev).
Nimetatud artikkel tunnistab kolmandatele isikutele täitmisele pööratavust üheksa aasta jooksul, isegi kui kinnisvararegistrites ei ole transkriptsiooni.
Olenemata rendilepingu järgimisest, kui ostja on müüjaga selles suunas pühendunud.
Selle asemel, etart. 337-sexies c.c. peremaja üleandmist, näiteks tühistamist, võib kolmandatele osapooltele üle kirjutada ja vastulause anda, kooskõlasart. 2643 c.c.: nimetatud artiklis on märgitud kinnisvaraga seotud teod transkribeeritud avalikes kinnisvararegistrites; kõnealuse sätte ümberkirjutamise tagajärg on just seetäidetavaks kolmandatele isikutele, kes vara ostavad.
Valdav kohtupraktika on kinnitanud, et loovutamine on vastuolus isegi siis, kui puudub transkriptsioon, isegi kui see on ainult üheksa aastat (v. Cass. n. 24321/2007).
Samuti võeti vastu nõue kahju hüvitamiseks müüja vastu, kes ei teavitanud äriühingu ostjat väike eraldise eraldise üksikasjad (ei ole transkribeeritud).

Ülesanne ja laen

Sageli on maja laenu andnud kolmas isik, tavaliselt pereliige.
Sellega seoses on kõige vastuolulisem küsimus laenuandja võimalus nõuda vara tagastamist igal ajal või mitte. Tegelikult onart. 1809 c.c. lubab esimeses lõigus tagasi pöörduda kokkulepitud tähtajaks või. t kasutamise lõpetamisel vastavalt lepingule, samas kui teises lõigus lubatakse vara tagastamine. t kiireloomuline ja ettearvamatu vajadus rahustaja isegi varem.
Termini määramata jätmisel, nagu meie puhul, keskendutakse kõikidele eluaseme kasutamise sihtpunkti arvestamisele olulise pereelu suhtes seoses laenulepinguga.
Mõnede kohtuotsuste kohaselt on vastus mitte; teiste sõnul jah.
Esimesel juhul tunnistati vara tagastamine laenuandja lihtsa tahte järgi (v. Cass. n. 15986/2010); teises vaid kiireloomulise vajaduse korral (v. Cass. n. 3603/2004).Video: