Artikkel 42 Bis konsolideeritud teksti sundvõõrandamine

Sundvõõrandamise seaduse artikli 42a eesmärk on tõsta põhiseaduskohtu ja Euroopa Inimõiguste Kohtu tähelepanu.

Artikkel 42 Bis konsolideeritud teksti sundvõõrandamine

42?

D.L. 6. juuli 2011, n. 98, Kiireloomulised finantsstabiilsuse sätted, t Artikliga 34 taasesitati kunst. Sundvõõrandamise seaduse seadusandliku dekreedi nr 327/2001 artikkel 43.
Artikkel on ümber nimetatud 42 a Vara nimetamata kasutamine üldistes huvides.
Avalikuks kasutamiseks mõeldud sundvõõrandamine on tegu, millega avalik haldus võib lahutada eraomand hüvitist tuleb rakendada pärast kehtiva ja tõhusa ja erisätte esitamist.

kallis

Artikkel 43 oli varem deklareeritud põhiseadusevastaneEuroopa Inimõiguste Kohtu nõusolekul D.P.R. n. 293, 4. oktoober 2010; sellepärast, et see andis avaliku halduse võimaluse vara teist korda tagasi osta, hoolimata sellest, et ta ei ole teostanud teoseid, mis olid tekitanud esimese sundvõõrandamise või ebakindluse sundvõõrandamismenetluses, rikkudes seega ühte peamistest põhimõtetest. seaduslikkus.

Uus kunst. Dekreedi nr 327/2001 artikli 42a alusel avaliku halduse teostatava sundvõõrandamise vastu, t ebakorrektne sundvõõrandamise või avalike teenuste deklaratiivse vormi või kehtiva ja tõhusa vormi kujul või ilma selleta on kasutusele võetud võimalus, et omanikule makstakse kahjutasu vigastuste eest varasid ja mitte-omakapitali; üldiselt on bilanss seotud vara majandusliku väärtuse määramisega objektiivsete parameetrite alusel, samas kui mitte-omakapitali üksus ei ole sama vahetu hindamine omakapitalile, mis on seotud õiguslikult oluliste huvide kahjustusega, mida ei saa hinnata objektiivsete parameetritega.

10


Teoreetiliselt uus artikkel 42 a ühelt poolt peaks see rahuldama avaliku halduse vajadusi vara sissenõudmise kaudu ja teiselt poolt kompenseerima või taastama erasektori ebaseaduslikkuse eest; mittevaralist kahju tuleks tasaarvestada ühtse määra alusel a lisahüvitist võrdne 10% vara õiglasest väärtusest, samas kui varade ebaõiglus tuleks igal juhul kindlaks määrata, et see vastaks kõnealuse vara turuväärtusele ja kooskõlas vara iseloomuga seotud konsolideeritud seaduses sätestatud sundvõõrandamist käsitlevate põhinäitajatega.

5%


Lisaks tuleks hüvitise saamiseks erasektorile, kui kahju ei ole tõendatud, tuleks hüvitist maksta võrdsena hüvitise maksmisega. 5% vara väärtus, mis arvutatakse iga-aastaselt, alates kuriteo toimepanemise hetkest.

I lk

euro

Samuti tuleks vastu võtta uues artiklis kirjeldatud vähendamised ainult: kui on kindlaks tehtud, kas tegu on võimatu lepingud avaliku halduse ja erasektori vahelised alternatiivid; pärast mõlema poole vajaduste põhjalikku hindamist ja võrdlemist; selgelt ära näidata hüvitis, mille eest tasumine toimub 30 päeva- meetmete vastuvõtmisest alates avaliku halduse poolt juba makstud summade korrigeerimisest.

Artikkel on kunst. Sundvõõrandamise seaduse seadusandliku dekreedi nr 327/2001 artiklis 43, nimetati ümber dekreetseaduse nr. 6. juuli 2011 n. 98, on mõeldud tõstatama EL-i tähelepanu Konstitutsioonikohus selle põhiseaduspärasuse ja. t Euroopa Inimõiguste Kohus, EIÕK.


ING. Vincenzo GranatoVideo: