Korterelamu halduri otsuse ja volituste edasikaebamine

Millised on korteriühistu administraatori volitused, kui korteriühistul on assamblee poolt vastu võetud resolutsioon? Siin on kohtupraktikast tulenevad kahtlused.

Korterelamu halduri otsuse ja volituste edasikaebamine

Aktsionäride koosoleku vaidlustamine

kohus

Mida korteriühistu administraator saab teha kui üks Condomini omab arutluskogu?
Lihtne: see saab määrab meeskonna kaitsjailma kogunemiseta pöördumata, et kaitsta end kohtus.
Tegelikult on saavutuste ja legitiimsuse väljakujunenud kohtupraktika kohaselt õigus aktsionäride otsuse täitmiseks see on nii kaugele jõudnud võimu / kohustuse eest kaitsta oma otsustusvõimet.
See on selge, kui assamblee, millel on alati viimane sõna, ei otsusta asendada see resolutsioon; isegi käesoleval juhul võib kohtuotsus jätkata nn virtuaalse kokkuvõtte (artikkel 2377 c.c.) hindamist ja administraator võib olla kohtus ilma loata.

Korterelamu resolutsioon

Aktsionäride otsus see on kõige olulisem tegu, mille kaudu korteriühistut juhitakse.
Aruteluga jah määrab administraatori (välja arvatud õigus esitada kaebus kohtuvõimule), mille otsus on tühistatud (isegi siin ilma kohtuniku abita) ja alati koos otsustava teguriga asjadest, luuakse erakorralised tööd, määruse sisu jne.
et sõnaselgelt seadusandlikku sätet, korteriühistu administraator peab täitma assamblee otsused (artikkel 1130 nr 1 c.c).
Agregaat otsustab kütteaja kohta?
Administraator peab järelmeetmed otsusele.
Assamblee otsustab asendada volitatud esindaja vastutab?
idemsellisel juhul peavad need, kes on tühistatud, andma oma järeltulijale üle kõik korteriumile omased asjad.
resolutsioonidmis tahes õigusaktina peab see vastama teatud vormidele ja võib olla ainult konkreetsete teemade puhul (üldiste osade haldamisel ja säilitamisel).
Vastasel juhul tuleb neid otsuseid arvesse võtta tühistatavadesimesel juhul e null, teises hüpoteesis.
Riigikohtu kassatsiooniosakonnad on seda täpsustanud otsused, mis on seotud koosoleku regulaarse ülesehitusega seotud vigadega, madalama häälteenamusega, kui seaduses või korteriomandis sätestatud eeskirjades, need, keda mõjutavad formaalsed puudused, mis rikuvad kokkukutsumismenetlust puudutavaid õiguslikke, tavapäraseid, regulatiivseid sätteid. o teave koosolekul, need, keda üldjuhul mõjutab kokkusaamismenetluse eiramine, need, kes nõuavad kvalifitseeritud häälteenamust seoses objektiga (Riigikohus nr 4806/05), ning et olulisi elemente puudutavad otsused loetakse kehtetuks võimatu või ebaseadusliku objektiga (vastuolus avaliku korraga, moraaliga ja heade kommetega) koos objektiga, mis ei kuulu assamblee pädevusse, mis mõjutab üksikisiku õigusi, asju, ühiseid teenuseid või kõigi ainuõigust kondomiinid või muul moel objekti suhtes kehtetud (Cass. SS.UU. n. 4806/05).
Korterelamu reform ta on seda otsust osaliselt kinnitanud (vt eespool viidatud artikkel 66) ja laiendanud osaliselt kehtetuks tunnistamise põhjuseid (vt tsiviilkoodeksi artikkel 1117-ter).
Seda on hea meeles pidada nullresolutsioonid nad on alati nende jaoks vaidlustatavad tühistatavad on vaja vaidlustada kohtuasja algatamine (parema vaidluse algatamine kohustusliku vahendamise katse kaudu) 30 päeva jooksul pärast nende vastuvõtmist / edastamist sõltuvalt sellest, kas kaebaja on olnud (eriarvamusel või erapooletuks jäänud) või puudub (vt. art. 1137 c.c.).

Halduri kaebus ja roll

otsus

Lahendatud juhul, praegu (st ilma Riigikohtule kaebuseta),. T Rooma apellatsioonikohusOsakond, kes oli vaidlustanud otsuse, vaidlustades Euroopa Kohtu otsuse (talle ebasoodsa), vaidlustas muu hulgas asjaolu, et korteriühistu haldaja oli kohtusse ilmunud ilma aktsionäride üldkoosoleku eelneva loata.
Apellatsioonikohus jättis selle väite rahuldamata, täpsustades, et seda tüüpi juhtumite puhul ei ole vaja, et haldur oleks eelnevalt kohtuliku arutamise luba andnud.
Me loeme ka seda kui aktsionäride üldkoosoleku esialgse volituse käigus ei ole seda kohtusse astumiseks või hilisemaks ratifitseerimiseks esitatud, tuleb igal juhul pidada seda, et sellisel viisil tegutsenud direktor, st kohtusse pöördumine, et seista vastu ebasoodsale nõudlusele, on tegutsenud seaduslikult vastavalt art. Itaalia tsiviilseadustiku 1131 teine ​​ja kolmas lõik, mille esemeks on aktsionäride üldkoosoleku otsuse tegemine korteriühistu ühiste osadega seotud tööde kulude kohta.
Kondominiumi põhiseadust tuleks seetõttu pidada kehtivaks, mis kuulub administraatori pädevusse, seda ka Püha Tooli hiljutise otsuse valguses. teema (Cass. SS.UU. 18331/2010) (Rooma 9. jaanuar 2013 n. 105).
See positsioon - on kirjaniku arvates täielikult kooskõlas korteriühistu haldaja aktiivse legitiimsuse reguleeriva raamistikuga; Monza kohus, mille kohaselt asjad on vastupidised.
Brescia kohtutäituri poolt 2014. aasta augustis antud karistus (saatis. n. 2647, 26. august 2014), loeme, et pärast Ameerika Ühendriikide sektsioonide lauset n. 18331, 2010. aasta seisuga põhiseaduse volitused korteriühistu administraatori otsuses See on vale.
Eriti ütleb Lombardi kohus, haldaja ei tunnista enam autonoomset algatusõigust; ta on lihtsalt koguduse tahtmine ja võib olla iseenesest otsustav, kui see on selleks volitatud.
Tegelikult see on täpsustatud lauses nr. 2347administraator võib tegutseda ka iseseisvalt, kuid üksnes puhverdada võimalike tähtaegadega seotud tingimusi; selle hagi tuleb hiljem assamblee poolt ratifitseerida, vastasel juhul ei oleks sellel mingit väärtust.
Seepärast, Monza kohtu sõnul, peaks korteriühistu administraatoril olema resolutsioonide apellatsioonkaebuste suhtes õigus esitada kohtumenetlus enne seda toimingut (või niikuinii hiljem), vastasel juhul ei oleks korteriomandi põhikiri kehtiv (ja seetõttu tuleks meeskonda pidada ebamugavaks, välja arvatud hilinenud põhiseadused).
See töö, kirjaniku arvates, ei arvesta aspekti, mis ei ole sekundaarne: kui lause nr. 18331 ei suutnud Ameerika Ühendriikide sektsioonide kohtunikud kindlaks määrata selle ulatuse piirjooni, märkides seda praegune vastuolu on välistatud nendest, mille eest direktor on iseseisvalt õigus vastavalt artiklile. Tsiviilseadustiku artikli 1131 lõige 1 (Cass. SS.UU. n. 18331/10).
Seas vaidlused vastavalt art. 1131, esimene lõik, cAllakirjutanu sõnul ei ole kahtlust, et need, mis puudutavad aktsionäride otsuse apellatsioonkaebust, sest need kuuluvad haldaja pädevusse neid täita ja seega kaitsta nende kehtivust kohtus.

Apellatsioon ja vahendus

Alates September 2013Vahekohtumenetluste puhul on vahendusmenetlus kohustuslikuks muutunud, enne kui vaidlustatakse assamblee resolutsioon kohtusüsteemis, tuleb pöörduda vahendusorgani poole.
Et peatada selle organisatsioonierinevalt kohtus asuvast ettevõttest peab direktor olema asjassepuutuval asutusel loa andnud artiklis 21 osutatud viisil. 71-quater disp. att. ccVideo: