730: Kuidas laenu kulud maha arvata

Siin on laenu kulud, mida saab alla laadida maksudeklaratsioonis, mis võib 2016. aastaks olla ka eeltäidetud kujul.

730: Kuidas laenu kulud maha arvata

730: kuidas laenu kulud maha arvata

730 kodu hĂĽpoteek

730. aastal saab maksumaksja alla laadida aasta jooksul endale ja oma perele tekkinud kulusid, saades seega maksusoodustusi, mida nimetatakse mahaarvamisteks. Nende hulka kuuluvad ostu, ehitamise ja ehitamise hĂĽpoteegilepingute mahaarvamine maja renoveerimine Main.
Eelkõige maksumaksjad, kes võtavad laenu oma kodu ostmiseks, renoveerimiseks ja / või ehitamiseks peamajahüpoteeklaenude eest makstavad intressid ja nendega seotud lisatasud võib IRPEFist maha arvata 19% võrra peamise eluruumi ostmise, ehitamise ja renoveerimise eest.
Siinkohal on asjakohane täpsustada, et vara ehitamisel ja renoveerimisel tähendab see kõiki sekkumisi, mis viiakse läbi vastavalt kohaliku omavalitsuse sättele, millega lubatakse uut ehitust, sealhulgas hoonete renoveerimine. Need sekkumised peavad puudutama peamaja, mida mõistetakse kui seda, kus maksumaksja ja tema pereliikmed tavaliselt elavad ja seda tõendavad, on vaja kontrollida registriosakonda või isegi enesesertifitseerimist.

730: hĂĽpoteegi intresside mahaarvamine esimese maja ostmise eest

HĂĽpoteegi mahaarvamine

19% IRPEF-i mahaarvamine põhikoha ostmiseks avatud hüpoteeklaenu intressikulude ja lisakulude puhul on see maksimaalselt 4 000,00 eurot. Huvide puhul need, mis tulenevad:
• 1991. või 1992. aastal sätestatud hüpoteegid muudel põhjustel kui oma kodu ostmine (näiteks ümberkorraldamiseks)
• hüpoteegid, mis on sätestatud alates 1993. aastast muudel põhjustel kui põhikoha ostmine (näiteks teise elukoha ostmiseks).
Vähendatava intressiosa määramiseks võib kasutada järgmist valemit: vara soetamise maksumus x hüpoteeklaenus antud intressi makstud kapital. Kui laen ületab vara soetamisega seotud kulusid, võib selle kulu katmiseks vajaliku laenu osaga seotud intressid maha arvata, suurendades notari tasu ja muid ostuga seotud lisatasusid.
lisatarvikud millest on lubatud maha arvata, on laenulepingu sõlmimiseks vajalikud kulud. Need tasud sisaldavad:
• teises valuutas sätestatud hüpoteekide vahetuskursi muutuste tulemusena makstud suurema summa kogusumma, t
• vahendustasude eest institutsioonidele makstav komisjonitasu, t
• maksukoormus (sealhulgas hüpoteegi registreerimise või tühistamise maksu ja laenatud kapitali asendusmaks), t
• nn komisjonitasu osamaksetena,
• eeluurimise kulud, notaritasud, sealhulgas notaritasu laenulepingu allkirjastamise eest ja notari poolt kliendi nimel kantud kulud, näiteks hüpoteegi registreerimine ja tühistamine ning tehniline ekspertiis
• trahv laenu ennetähtaegse tagastamise eest jne.
Mahaarvamine toimub tingimusel, et vara kasutatakse peamaja ühe aasta jooksul pärast ostu sooritamist ja et ost toimus aastal enne või pärast laenu. Mahaarvamine ei toimu, kui laen on välja võetud iseseisvalt, et omandada peamaja asjakohasus.
Enne 1993. Taastat sõlmitud laenulepingute puhul maksuvähendus see on maksimaalselt 4 000,00 eurot iga laenuvõtja kohta ja see on lubatud tingimusel, et vara on 8. detsembril 1993 ümber paigutatud peamiseks elukohaks ja et aasta ülejäänud osas ja aastatel pärast seda ei muutnud maksumaksja peamaja muudel põhjustel kui töö. Kui aasta jooksul ei kasutata vara enam peamise elukohana (muudel põhjustel kui töö tõttu), siis alates samast aastast tuleneb mahaarvamine ainult maksimaalselt 2 065,83 eurost iga hüpoteegipidaja kohta..

730: hĂĽpoteegi intresside mahaarvamine muude kinnisvara ostmiseks

Võite alla laadida 730 mudel ka intressikulude, lisakulude ja ümberhindlusaktsiate kulud, mis sõltuvad muude kinnisvarainvesteeringute ostmise eest makstavast indekseerimisklauslist. Sellisel juhul on maksimaalne summa, mille võrra IRPEF-i mahaarvamine arvutatakse 19% -ni, võrdne 2 655,83 euroga iga laenusaaja kohta.
Sel juhul peavad need olema enne 1993. aastat võetud laenud ja eelkõige:
• 31.12.1990 ette nähtud hüpoteegid muude kui põhihoonete ostmiseks (näiteks peamaja lisad, renditud kinnisvara);
• hüpoteegid, mis on ette nähtud ajavahemikus 01.01.1991–31.12.1992 nende eluruumide ostmiseks, mis ei ole peamine (elukoht) ja mille puhul see tingimus ei ole ülejäänud osas muutunud. aasta ja järgnevatel aastatel (nt muutus toimub siis, kui vara on renditud).

730: ehitiste ja peahoone renoveerimise hĂĽpoteeklaenu intress

HĂĽpoteekkulud 730

Võite selle alla laadida 730 mudel ka peakorteritena kasutatavate hoonete ehitamiseks ja renoveerimiseks alates 1998. aastast sõlmitud hüpoteeklaenude indekseerimise klauslitest sõltuvad intressikulud, lisatasud ja ümberhindluskvoodid.
Mahaarvamine on lubatud tingimusel, et omaniku poolt kinnisvarafondi vara või muu reaalse õigusega hüpoteegilepingu allkirjastamine toimub kuue kuu jooksul enne või 18 kuu jooksul pärast ehitustööde algust.
Mahaarvamine on kuni 2 582,28 eurot. Ühise hüpoteegilepingu või mitme laenulepingu puhul tähendab limiit 2 582,28 eurot intresside, lisakulude ja ümberhindluse hüvitiste kogusummast.
Võite alla laadida 730:
• intressikulud ja nendega seotud lisatasud
• ümberhindlusaktsiad, mis sõltuvad indekseerimisklauslitest, mis makstakse üksikisikutele, kes elavad Euroopa Ühenduse või selle liikmesriigi territooriumil, või mitteresidendist isikute riigi territooriumil asuvatele püsivatele asutustele seoses 1. jaanuaril 1998 sõlmitud laenude suhtes Hüpoteegiga tagatud hoone ehitamiseks peamiseks elukohaks.
Programmi jaoks ettenähtud tingimused. T 19% IRPEF-i mahaarvamine põhikorpuse ehitamiseks / renoveerimiseks sõlmitud hüpoteeklaenude intressikulu on järgmine:
• ehitatud kinnisvaraüksus peab olema see, kus maksumaksja või tema pereliikmed kavatsevad elada harjumusena;
• kinnisvara tuleb kasutada peamise elukohana kuue kuu jooksul pärast ehitustööde lõpetamist;
• laenuleping peab olema määratud kinnisvarafondi omandi või muu reaalse õiguse alusel (hüpoteek peab olema määratud hiljemalt kuus kuud enne või 18 kuu jooksul pärast selle alguskuupäeva). teisest küljest, kui laenud olid ette nähtud enne 1. detsembrit 2007, on tingimused kuus kuud enne või pärast ehituse alguskuupäeva).
Kasutamiseks mahaarvamine finantsbüroode taotlusel tuleb säilitada, esitada või edastada järgmisi dokumente: t
• laenudega seotud intressikulude väljamaksed
• hüpoteeklaenulepingu koopia (mis näitab, et hüpoteek on tagatud hüpoteegiga ja mis oli ette nähtud peamiseks elukohaks kasutatava vara ehitamiseks)
• kehtivates ehitusseadustes nõutud haldusluba ning arvete või maksulaekumiste koopiad, mis tõendavad hoone ehituskulusid.
Mahaarvamist võib kumuleerida ostuga sõlmitud hüpoteeklaenude intressikulude prognoosiga peamaja vaid ainult ehitusüksuse ehitustööde kogu kestuse, samuti kuue kuu jooksul pärast ehitustööde lõpetamist.

730: kuidas näidata hüpoteegikulusid

Põhihoone ostmiseks, ehitamiseks ja renoveerimiseks hüpoteekide 19% -lise mahaarvamise kasutamiseks on mudeli 730 võrdlusraamistikuks E raamistik Tasud ja kulud ja eriti eelarverida E7 Hüpoteekide intressid peamise elukoha ostmiseks.
See peaks sisaldama 2015. aastal hüpoteeklaenude eest makstud intressikulude, lisakulude ja ümberhindluse tasu, sõltumata osamakse tähtajast.
Seevastu E8 kuni E12 liinidel on näidatud omaniku õigused maksuvähendus muud liiki hüpoteekide puhul ja on:
• Kood 8 muude hüpoteeklaenude intresside eest muude kinnisvara ostmiseks
• Kood 9 hoone taastamiseks 1997. aastal sõlmitud laenude intresside kohta
• Kood 10 põhihoone ehitamiseks hüpoteeklaenude intresside eest.

Hüpoteeklaenude kulud eeltäidetud 730-s

HĂĽpoteegi mahaarvamine 730

2016. aastal saavad ka maksumaksjad ära eeltäidetud mudel 730. Tulundusameti veebisaidi eriosas on võimalik PIN-koodiga juurde pääseda reserveeritud alale, kus on võimalik leida eelnevalt täidetud tulumaksudeklaratsioon.
Fiskaali juba teadaolevate andmete hulgas, mis esinevad eelnevalt koostatud 730-s, on ka see, mis puudutab hüpoteeklaene. Nad on pangad ja muud finantsvahendajad, kindlustusseltsid, sotsiaalkindlustusasutused ja täiendavad pensioniskeemid, mis suhtlevad tulundusametile iga aasta 28. veebruariks maksumaksjate ja kantud kulude nimekirjad, mis annavad õiguse maksusoodustustele, sealhulgas laenuintressidele.
Maksumaksja peab ainult kontrollima selliste andmete õigsust ning tegema vajadusel muudatusi või täiendusi. Lõpuks tuletame meelde, et 730 eelnevalt kokku pandud see ei ole kohustuslik ja kes tahab jätkata sissetulekudeklaratsiooni esitamist tavalisel viisil, pöördudes abi saamiseks kohvikule, patroonile või kvalifitseeritud spetsialistile.Video: Wealth and Power in America: Social Class, Income Distribution, Finance and the American Dream